isisebenzi-esigulayo

Njengomqashi, unganqaba ukubika umqashwa wakho ukuthi uyagula?

Kwenzeka njalo ukuthi abaqashi banokungabaza ngabasebenzi babo ababika ukugula kwabo. Isibonelo, ngoba umsebenzi uvame ukubika ngokugula ngoMsombuluko noma ngoLwesihlanu noma ngoba kunengxabano yezimboni. Ingabe uvunyelwe ukubuza umbuzo wokugula kwesisebenzi sakho futhi umise ukukhokhelwa kweholo kuze kube kutholakala ukuthi umsebenzi uyagula ngempela? Lo ngumbuzo obalulekile abaqashi abaningi ababhekene nawo. Kuyinkinga ebalulekile futhi kubasebenzi. Ngokomthetho, banelungelo lokuqhubeka nokukhokha amaholo ngaphandle komsebenzi owenziwayo. Kule bhulogi, sizobheka izibonelo eziningana zezimo lapho ungawenqaba khona umbiko wokugula wesisebenzi sakho noma ukuthi yini engcono ongayenza uma ungabaza.

Isaziso sokugula asenzwanga ngokuya ngemithetho yenqubo esebenzayo

Ngokuvamile, umsebenzi kufanele abike ukugula kwakhe mathupha nangamazwi kumqashi. Umqashi angabe esabuza umqashwa ukuthi ukugula kulindeleke ukuthi kuthathe isikhathi esingakanani futhi, ngokuya ngalokhu, kungenziwa izivumelwano mayelana nomsebenzi ukuze ungahlali ucambalele. Uma inkontileka yokuqashwa noma eminye imithethonqubo esebenzayo iqukethe imithethonqubo eyengeziwe maqondana nokubikwa kokugula, umsebenzi kumele, ngokomthetho, athobele futhi. Uma umsebenzi engalandeli imithetho ethile yokubika ukuthi uyagula, lokhu kungadlala indima embuzweni wokuthi ngabe wena, njengomqashi, uwunqabe ngokufanele yini umbiko wokugula womqashwa wakho.

Empeleni umqashwa akaguli yena, kodwa ubika ukuthi uyagula

Kwezinye izimo, abasebenzi babika ukuthi bayagula kanti bona ngokwabo abaguli nhlobo. Isibonelo, ungacabanga ngesimo lapho umsebenzi wakho abika khona ukuthi uyagula ngoba ingane yakhe iyagula futhi akakwazi ukuhlelela umuntu ozomgcina. Ngokomthetho, umsebenzi wakho akaguli noma akakwazi ukusebenza. Uma ungabona kalula encazelweni yomsebenzi wakho ukuthi kunesinye isizathu, ngaphandle kokukhubazeka komsebenzi uqobo, esivimbela umsebenzi ukuthi angaveli emsebenzini, ungenqaba ukubika ukuthi uyagula. Esimweni esinjalo, sicela ubheke ukuthi umqashwa wakho angaba nelungelo lekhefu lezinhlekelele noma lekhefu lesikhashana lokungayi emsebenzini. Kubalulekile ukuthi uvumelane ngokusobala ukuthi yiluphi uhlobo lwekhefu umqashwa wakho azoluthatha.

Isisebenzi siyagula, kepha imisebenzi ejwayelekile isengenziwa

Uma isisebenzi sakho sibika ukuthi siyagula futhi ungabona engxoxweni ukuthi empeleni kukhona ukugula, kodwa ukuthi akukubi kangako ukuthi umsebenzi ojwayelekile awukwazi ukwenziwa, isimo sinzima kakhulu. Umbuzo-ke uthi ngabe kukhona yini ukungakwazi ukusebenza. Umsebenzi akakwazi ukusebenza kuphela uma, ngenxa yokukhubazeka ngokomzimba noma ngokwengqondo, engasakwazi ukwenza umsebenzi okufanele awenze ngokwesivumelwano sokuqashwa. Ungacabanga ngesimo lapho isisebenzi sakho siklwebhe iqakala lakhe, kepha ngokujwayelekile sesivele sihleli phansi. Ngokomthetho, noma kunjalo, isisebenzi sakho sisengasebenza. Kwezinye izimo, izakhiwo ezengeziwe kungadingeka ukuthi zitholakale. Into enengqondo kakhulu ongayenza ukwenza izivumelwano ngalokhu nomsebenzi wakho. Uma kungenzeki ukufinyelela izivumelwano ndawonye futhi umsebenzi wakho egcina isikhundla sakhe sokuthi ngeke akwazi ukusebenza noma kunjalo, iseluleko ukuthi wamukele umbiko wekhefu lokugula bese ubuza udokotela wenkampani yakho noma udokotela wezempilo nokuphepha emsebenzini izeluleko ngqo ngokufaneleka kwesisebenzi sakho ngomsebenzi wakhe, noma ngomsebenzi ofanele.

Isisebenzi sigula ngenhloso noma ngephutha laso

Kungase kube nezimo lapho umsebenzi wakho egula ngenhloso noma ngephutha lakhe. Isibonelo, ungacabanga ngezimo lapho isisebenzi sakho sihlinzwa khona noma siqale ukugula ngenxa yokuphuza ngokweqile. Umthetho uthi wena, njengomqashi, awuphoqelekile ukuqhubeka nokukhokha amaholo uma ukugula kubangelwa yizinhloso zomsebenzi. Kodwa-ke, le nhloso kumele ibonakale maqondana ne- uyagula, futhi lokhu ngeke kube njalo. Noma ngabe kunjalo, kunzima kakhulu kuwe njengomqashi ukukufakazela lokhu. Kubaqashi abakhokha ngaphezu kwenani eliphansi elisemthethweni uma kwenzeka begula (70% womholo), kuwukuhlakanipha ukufaka kwisivumelwano sokuqashwa ukuthi umsebenzi akanalungelo lokuthola ingxenye engaphezulu komthetho yomholo ngesikhathi sokugula, uma ukugula kudalwa yiphutha lesisebenzi uqobo noma ubudedengu.

Umsebenzi uyagula ngenxa yengxabano yezimboni noma ukuhlolwa okungekuhle

Uma usola ukuthi umqashwa wakho ubika ukuthi uyagula ngenxa yengxabano yezimboni noma, ngokwesibonelo, ukuhlolwa okungekuhle kwakamuva, kuwukuhlakanipha ukuxoxa ngalokhu nomsebenzi wakho. Uma isisebenzi sakho singavulelekile engxoxweni, kuwukuhlakanipha ukwamukela umbiko wokugula bese ubiza ngokushesha udokotela wenkampani noma udokotela wezempilo nokuphepha emsebenzini. Udokotela uzokwazi ukuhlola ukuthi ngabe umqashwa wakho akawulungele yini umsebenzi noma cha futhi akweluleke ngamathuba okubuyisa umsebenzi wakho ngokushesha okukhulu.

Awunalo ulwazi olwanele lokukwazi ukuhlola umbiko wokugula

Awukwazi ukuphoqa isisebenzi ukuthi senze izimemezelo ngohlobo lokugula kwaso noma ukwelashwa kwaso. Uma umsebenzi wakho engafihli lutho ngalokhu, lesi akusona isizathu sokwenqaba ukubika ukugula kwakhe. Lokho wena, njengomqashi, ongakwenza kuleso simo ukubiza udokotela wenkampani noma udokotela wezempilo nokuphepha emsebenzini ngokushesha okukhulu. Kodwa-ke, umsebenzi ubophezelekile ukubambisana nokuhlolwa ngudokotela wenkampani noma udokotela wezempilo nokuphepha emsebenzini futhi abanikeze imininingwane edingekayo (yezokwelapha). Njengomqashi, ungabuza ukuthi umsebenzi ulindele ukuthi abuyele nini emsebenzini, nokuthi umsebenzi angafinyelelwa nini futhi kanjani, ukuthi ngabe umsebenzi usakwazi ukwenza umsebenzi othile nokuthi ngabe ukugula kubangelwe umuntu wesithathu onesibopho .

Ingabe ungabaza ngesaziso somqashwa wakho sokugula noma awunasiqiniseko sokuthi uphoqelekile yini ukuqhubeka ukhokha umholo? Sicela uxhumane nabameli bezokuqashwa be- Law & More ngqo. Abameli bethu bangakunikeza izeluleko ezifanele futhi, uma kudingeka, bakusize ezinkambisweni zomthetho. 

Law & More