Izimo kumongo wokuhlanganiswa komndeni

Izimo kumongo wokuhlanganiswa komndeni

Lapho owokufika ethola imvume yokuhlala, unikezwa nelungelo lokuhlanganiswa komndeni. Ukuhlanganiswa komndeni kusho ukuthi amalungu omndeni ophethe isimo avunyelwe ukuza eNetherlands. Isigaba 8 se-European Convention on Human Rights sinikeza ilungelo lokuhlonipha impilo yomndeni. Ukuhlanganiswa komndeni kuvame ukuthinta abazali bokufika, abafowabo nodadewabo noma izingane. Kodwa-ke, ophethe isikhundla nomndeni wakhe kumele bahlangabezane nemibandela eminingi.

Izimo kumongo wokuhlanganiswa komndeni

Okuqondisiwe

Umphathi walesi simo ubizwa nangokuthi ngumxhasi kwinqubo yokuhlanganiswa kwemindeni. Umxhasi kufanele athumele isicelo sokuhlanganiswa komndeni ku-IND kungakapheli izinyanga ezintathu esethole imvume yokuhlala. Kubalulekile ukuthi amalungu omndeni asevele akha umndeni ngaphambi kokuba owokufika aye eNetherlands. Endabeni yomshado noma yobambiswano, owokufika kufanele akhombise ukuthi ubudlelwano buhlala isikhathi eside futhi buyinto ekhethekile nokuthi bebevele bukhona ngaphambi kokuthuthela kwelinye izwe. Lowo ophethe lesi sikhundla kufanele-ke afakazele ukuthi ukwakheka komndeni kwakwenzekile ngaphambi kohambo lwakhe. Izindlela eziyinhloko zobufakazi yimibhalo esemthethweni, njengezitifiketi zomshado noma izitifiketi zokuzalwa. Uma umnikazi wesimo engenawo lawa madokhumenti, kwesinye isikhathi kungacelwa ukuhlolwa kwe-DNA ukufakazela ukuxhumana komndeni. Ngaphezu kokufakazela ubudlelwano bomndeni, kubalulekile ukuthi umxhasi abe nemali eyanele yokuxhasa ilungu lomndeni. Lokhu kuvame ukusho ukuthi umnikazi wesimo kumele athole iholo elisemthethweni elincane noma iphesenti lalo.

Imigomo nemibandela eyengeziwe

Izimo ezingeziwe zisebenza kumalungu athile omndeni. Amalungu omndeni aphakathi kweminyaka eyi-18 nengama-65 kumele aphumelele ukuhlolwa okuyisisekelo kokuhlanganiswa komphakathi ngaphambi kokuza eNetherlands. Lokhu kubizwa nangokuthi yimfuneko yokuhlanganiswa komphakathi. Ngaphezu kwalokho, kwimishado evunyelwe ngaphambi kokuba umnikazi wesikhundla aye eNetherlands, bobabili abalingani kufanele bafinyelele eminyakeni yobudala eyi-18. Emishadweni eyenziwe kamuva noma ebudlelwaneni obungashadile, kuyisidingo ukuthi bobabili abalingani kufanele okungenani babe ngama-21 iminyaka yobudala.

Uma umxhasi efuna ukuhlangana nezingane zakhe, okulandelayo kuyadingeka. Izingane kumele zibe yizingane ezincane ngesikhathi kufakwa isicelo sokuhlanganiswa komndeni. Izingane ezisukela eminyakeni eyi-18 kuye kwengama-25 nazo zingafaneleka ukuhlanganiswa komndeni nomzali wazo uma ingane ibilokhu ingowomndeni futhi isengowomndeni wabazali.

I-MVV

Ngaphambi kokuba i-IND inikeze imvume yokuthi umndeni uze eNetherlands, amalungu omndeni kumele abike kwinxusa laseDashi. Enxusa bangafaka isicelo se-MVV. I-MVV imele 'Machtiging voor Voorlopig Verblijf', okusho imvume yokuhlala isikhashana. Lapho ufaka isicelo, umsebenzi wasenxusa uzothatha izithupha zomunwe welungu lomndeni. Kumele futhi afake isithombe sepasipoti asisayine. Isicelo sizobe sesidluliselwa ku-IND.

Izindleko zohambo lokuya enxusa zingaba phezulu kakhulu futhi kwamanye amazwe zingaba yingozi kakhulu. Umxhasi-ke naye angafaka isicelo se-MVV nge-IND samalungu omndeni wakhe. Lokhu kunconywa yi-IND. Uma kunjalo, kubalulekile ukuthi umxhasi athathe isithombe sepasipoti selungu lomndeni nesimemezelo esiphikisayo esisayinwe yilungu lomndeni. Ngokumemezela okuphikisanayo ilungu lomndeni limemezela ukuthi alinabo ubugebengu obedlule.

Isinqumo IND

I-IND izobheka ukuthi ngabe isicelo sakho siphelele yini. Lokhu kunjalo lapho ugcwalise imininingwane kahle futhi wengeza yonke imibhalo edingekayo. Uma isicelo singaphelele, uzothola incwadi yokulungisa lokho okushiyiwe. Le ncwadi izoqukatha imiyalo yokuthi ungasigcwalisa kanjani isicelo kanye nosuku okumele isicelo sigcwaliswe ngalo.

Lapho i-IND isithole yonke imibhalo nemiphumela yanoma yikuphi ukuphenywa, izobheka ukuthi ngabe uyahlangabezana yini nemibandela. Kuzo zonke izimo, i-IND izohlola, ngesisekelo sokuhlolwa komuntu ngamunye kwezintshisekelo, ukuthi ngabe kukhona yini umndeni noma impilo yomndeni lapho i-Article 8 ECHR isebenza khona. Ngemuva kwalokho uzothola isinqumo ngesicelo sakho. Lokhu kungaba isinqumo esingalungile noma isinqumo esihle. Uma kwenzeka kuthathwa isinqumo esingesihle, i-IND iyasenqaba isicelo. Uma ungavumelani nesinqumo se-IND, ungasiphikisa leso sinqumo. Lokhu kungenziwa ngokuthumela isaziso sokuphikisana ne-IND, lapho uchaza khona ukuthi kungani ungavumelani nesinqumo. Kufanele ufake lesi siphikiso kungakapheli amasonto ama-4 ngemuva kosuku lwesinqumo se-IND.

Uma kunesinqumo esihle, isicelo sokuhlanganiswa komndeni samukelwa. Ilungu lomndeni livunyelwe ukuza eNetherlands. Angathatha i-MVV kwinxusa elishiwo kwifomu lesicelo. Lokhu kufanele kwenziwe zingakapheli izinyanga ezi-3 ngemuva kwesinqumo esihle futhi imvamisa kufanele kwenziwe i-aphoyintimenti. Isisebenzi senxusa linamathela kwi-MVV kupasipoti. I-MVV isebenza izinsuku ezingama-90. Ilungu lomndeni kufanele liye eNetherlands kulezi zinsuku ezingama-90 bese libika endaweni yokwamukela izivakashi eTer Apel.

Ungowokufika futhi udinga usizo ngakho noma unemibuzo ngale nqubo? Abameli bethu bazokujabulela ukukusiza. Sicela uxhumane Law & More.

Law & More