Isithombe sokuxoshwa ngesikhathi sokuhlolwa

Ukuxoshwa ngesikhathi sokuhlolwa

Ngesikhathi sokuhlolwa, umqashi nomsebenzi bangakwazi ukwazana. Isisebenzi singabona ukuthi umsebenzi nenkampani kuthanda yena yini, kuyilapho umqashi engabona ukuthi umsebenzi uwulungele yini lo msebenzi. Ngeshwa, lokhu kungaholela ekuxoshweni kwesisebenzi. Ngabe umqashi angaxosha umqashwa nganoma yisiphi isizathu esikhathini sokuhlolwa? Kule ndatshana yebhulogi sichaza ukuthi yini ongayilindela njengomsebenzi noma umqashi. Sizoqala sixoxe ngokuthi isikhathi sokuhlolwa sihlangabezana nezimfuneko zomthetho. Okulandelayo, kuxoxwa ngemithetho ephathelene nokuxoshwa ngesikhathi sokuhlolwa.

Isikhathi sokuhlolwa kwezomthetho

Njengoba izidingo ezahlukahlukene zisebenza ekuxoshweni esikhathini sokuhlolwa kunokuxoshwa ngaphandle kwesikhathi sokuhlolwa, kubaluleke kakhulu ukuthi isikhathi sokuhlolwa sihlangabezana nezimfuneko zomthetho. Okokuqala, isikhathi sokuhlolwa kufanele silingane kuzo zombili izinhlangothi. Okwesibili, isikhathi sokuhlolwa kufanele kuvunyelwane ngaso ngokubhala. Lokhu kungavunyelwana, ngokwesibonelo, esivumelwaneni sabasebenzi (ngokuhlanganyela).

Ubude besikhathi sokuhlolwa

Ngaphezu kwalokho, isikhathi sokuhlolwa akumele sibe side kunokuvunyelwa ngokomthetho. Lokhu kuncike esikhathini senkontileka yokuqashwa. Isibonelo, umthetho uthi akukho sikhathi sokuhlolwa esingasebenza uma kunesivumelwano sokuqashwa sezinyanga eziyisithupha noma ngaphansi. Uma inkontileka yokuqashwa inesikhathi esingaphansi konyaka owodwa, kodwa isikhathi eside kunezinyanga eziyisithupha, kusebenza inyanga eyodwa. Uma inkontileka iphothulwa iminyaka emi-6 noma ngaphezulu (isb. Isikhathi esingapheliyo), isikhathi esiyizinyanga ezi-1 siyasebenza.

Isikhathi sokuhlolwa esivumelwaneni esisha sokuqashwa nomqashi ofanayo

Kuyavela futhi emthethweni ukuthi isikhathi sokuhlolwa esivumelwaneni esisha sokuqashwa nomqashi ofanayo asivunyelwe ngokomthetho, ngaphandle kwalapho inkontileka entsha yokuqashwa idinga ngokucacile amakhono noma izibopho ezihlukile. Isikhathi esisha sokuhlolwa kungenzeka singafakwa uma umsebenzi ofanayo ubandakanya umqashi ozomlandela (isib. Ukuqashwa kwesikhashana). Umphumela walokhu ukuthi, ngenxa yomthetho, isikhathi sokuvivinywa, ngokwesisekelo, singavunyelwana kanye kuphela.

Isikhathi sesivivinyo asihlangabezani nezimfuneko zomthetho

Uma isikhathi sokuhlolwa singahlangabezani nezimfuneko zomthetho (isb. Ngoba yinde kunokuvunyelwa), kuthathwa njengokuyize nokungasebenzi. Lokhu kusho ukuthi isikhathi sokuhlolwa asikho. Lokhu kunemiphumela ekuqinisekisweni kokuxoshwa, ngoba imithetho ejwayelekile yezomthetho ngokuxoshwa sebenzisa. Lokhu kungaphansi kwezidingo eziqinile kunokuxoshwa ngesikhathi sokuhlolwa.

Ukuxoshwa esikhathini sokuhlolwa

Uma isikhathi sokuhlolwa sihlangabezana nezimfuneko zomthetho ezichazwe ngenhla, uhlelo lokuxoshwa oluguquguqukayo luyasebenza. Lokhu kusho ukuthi inkontileka yokuqashwa ingaqedwa nganoma yisiphi isikhathi esikhathini sokuhlolwa ngaphandle kwesizathu esizwakalayo sokuxoshwa. Ngenxa yalokhu, umsebenzi angaxoshwa futhi ngesikhathi sokuhlolwa uma kwenzeka egula, ngokwesibonelo, futhi akanalungelo lokuthola isikhathi eside sokuhlolwa kuleli cala. Lapho kunqanyulwa inkontileka yokuqashwa, isitatimende somlomo sanele, yize kungakuhle ukukuqinisekisa lokhu ngokubhala phansi. Ukuyekiswa kwenkontileka yokuqashwa phakathi nesikhathi sokuhlolwa kungenziwa ngaphansi kwale mibandela kubo bobabili umsebenzi nomqashi. Lokhu kungenzeka futhi uma umsebenzi engakawuqali umsebenzi wakhe. Esimweni sokuxoshwa esikhathini sokuhlolwa, umqashi akabophekile ukuqhubeka nokukhokha amaholo futhi ngaphezu kwalokho (ngaphandle kwezimo eziphoqayo) akabophezelekile ukukhokha umonakalo.

Isizathu sokuxoshwa

Umqashi akaphoqelekile ukuthi anikeze izizathu lapho emisa isivumelwano sokuqashwa. Kodwa-ke, ngokwesicelo somqashwa, umqashi kumele akuchaze lokhu. Okufanayo kusebenza kumqashwa uma umqashi efuna isizathu sokunqanyulwa. Isizathu sokuxoshwa kufanele sinikezwe ngokubhaliwe.

Ilungelo lezinzuzo

Uma umsebenzi ekhetha ukwesula emsebenzini ngesikhathi sokuvivinywa, akanalungelo lokuhlomula kuWW. Kodwa-ke, angaba nelungelo lokuhlomula ngosizo lomphakathi kumasipala. Uma umsebenzi exoshwa emsebenzini ngenxa yokugula, angaba nelungelo lokuhlomula ngaphansi koMthetho Wemihlomulo Yokugula (Ziektewet).

Ukubandlulula

Kodwa-ke, umqashi ubophezelekile ukuthi ahambisane nokuvinjelwa kokubandlululwa lapho enqamula inkontileka yokuqashwa. Ngakho-ke, umqashi akakwazi ukunqamula inkontileka maqondana nobulili (isib. Ukukhulelwa), ubuhlanga, inkolo, ukuma, ukukhubazeka noma ukugula okungalapheki. Kodwa-ke, kubalulekile lapha ukuthi ukunqanyulwa ngaphakathi kwesikhathi sokuhlolwa ngesikhathi sokukhulelwa noma ukugula okungalapheki kuvunyelwe maqondana nesizathu sokuxoshwa okujwayelekile.

Uma ukuxoshwa kungukubandlulula, kungasulwa yinkantolo yesifunda. Lokhu kumele kucelwe kungakapheli izinyanga ezimbili ukuxoshwa. Ukuze isicelo esinjalo samukelwe, kufanele kube necala elikhulu kumqashi. Uma inkantolo ivuna umsebenzi, umqashi kufanele akhokhelwe iholo, njengoba isaziso sokuxoshwa sithathwa njengesingekho emthethweni. Umqashi akabophekile ukuba akhokhele umonakalo owenzekile. Esikhundleni sokuchitha, kungenzeka futhi, uma kwenzeka ukuqedwa kobandlululo, kufunwe isinxephezelo esifanelekile lapho kungafanele kutholakale isihlamba esibi.

Ngabe ubhekene nokuxoshwa noma uhlose ukuxosha umsebenzi ngesikhathi sokuhlolwa? Uma kunjalo, sicela uthinte Law & More. Abameli bethu bangongoti emkhakheni womthetho wokuqashwa futhi bazokujabulela ukukunikeza izeluleko zomthetho noma usizo ngesikhathi kuqhubeka inqubo. Ngabe unemibuzo mayelana nezinsizakalo zethu noma ngokuxoshwa? Imininingwane engaphezulu ingatholakala nasendaweni yethu: ukuxoshwa.site.

Law & More