Incwadi yesampula yesimangalo samaholo

Incwadi yesampula yesimangalo samaholo

Uma ususebenze njengesisebenzi, unelungelo lokuholelwa. Imininingwane emayelana nokukhokhwa kwamaholo ilawulwa kwinkontileka yokuqashwa. Uma umqashi engayikhokhi iholo (ngesikhathi), iyasilela futhi ungafaka isicelo senkokhelo.

Usifaka nini isimangalo samaholo?

Kunezizathu eziningana zokuthi kungani umqashi enqaba ukukhokha amaholo. Okokuqala, kungase kube nokwehluleka komqashi ukukhokha. Kulokhu, umqashi akanayo imali yokukhokhela amaholo. Isimangalo samaholo ngeke sibe yisixazululo kuleli cala. Ungcono uma ufaka isicelo sokuqolwa komqashi kulesi simo.

Ngaphezu kwalokho, inkontileka yokuqashwa ingase ihlanganise nesigatshana somthetho sokungabandakanyi iholo. Lokhu kusho ukuthi ngeke ukhokhelwe amahora ongawasebenzanga. Ungakwazi futhi ukucela amaholo kulawa mahora.

Umthetho oyinhloko ekunqumeni ukuthi isicelo seholo singalethwa ukuthi unelungelo lokuthola amaholo uma ushintshana nomsebenzi owenziwe. Uma kungekho mholo okhokhiwe, isicelo senkokhelo singaphumelela.

Izifo

Ngisho nalapho egula, umqashi ubophekile (ngaphandle kwezinsuku zokulinda) ukuthi aqhubeke nokukhokha amaholo. Lesi sibopho sisebenza kuze kube yiminyaka emi-2 ukusuka ku-1e usuku lokubika ukugula. Ngokwenza lokhu, umqashi akavunyelwe ukuyeka ukukhokha amaholo. Uma lokhu kwenzeka, ungafaka isimangalo seholo. Nokho, okuhlukile kungase kuvele lapha ezinsukwini ezimbili zokuqala 'zokugula'. Kunjalo uma umqondo 'wezinsuku zokulinda' ufakiwe kwinkontileka yokuqashwa noma i-CAO. Lokhu kusho ukuthi ezinsukwini ezi-2 zokuqala zokubika ngokugula, umqashi akaphoqelekile ukukhokha amaholo. Awukwazi ke ukufuna amaholo kulezi zinsuku ezi-2.

Ukuxoshwa

Futhi uma kwenzeka exoshwa, umqashi uphoqelekile ukuthi aqhubeke nokukhokha amaholo kuze kube usuku ngaphambi kokuxoshwa. Lesi sibopho sisebenza futhi uma wena njengomsebenzi umiswa kuze kube usuku lokuxoshwa, ngakho ungawenzi noma yimuphi umsebenzi kuze kube yileso sikhathi. Uma umqashi wakho enqaba ukukhokha iholo kuze kufike osukwini lokuxoshwa, ungafaka isicelo senkokhelo.

Incwadi yesampula yesimangalo samaholo

Uma kubhekwa lokhu okungenhla, ingabe unelungelo lokuthola isimangalo samaholo? Uma kunjalo, qala ngokuthinta umqashi wakho (ngocingo) bese ubuza ukuthi basazowadlulisela yini amaholo. Ingabe inani elidlulelwe yisikhathi alikakakhokhwa? Ngemva kwalokho ungathumela incwadi yesimangalo samaholo kumqashi wakho. Kule ncwadi, unikeza umqashi wakho (imvamisa) izinsuku eziyisi-7 zokuthi usakhokha iholo.

Qaphela ukuthi uma ungafaki isimangalo phakathi neminyaka engu-5 ukuze uthole amaholo okubuyisela, isimangalo sizovinjelwa isikhathi! Ngakho kuwukuhlakanipha ukufaka isicelo seholo kusenesikhathi.

Ungasebenzisa incwadi yethu eyisampula ngale njongo:

Igama lakho

Ikheli

Ikhodi yeposi nedolobha

Kuya

Igama lomqashi

Ikheli

Ikhodi yeposi nedolobha

Isihloko: isimangalo seholo lencwadi

Mnu/Ms othandekayo [igama lomqashi],

Kusukela [usuku lokuqashwa], ngiqashwe [igama lenkampani] ngaphansi kwenkontileka yomsebenzi. Ngisebenzela [inani lamahora] ngeviki esikhundleni sika- [isikhundla].

Ngale ncwadi, ngifisa ukunazisa ukuthi kuze kube manje angikakawutholi umholo wami kusukela ku- [Usuku] ku [Usuku]. Ngenxa yalesi sizathu, ngikuthumelela isicelo sami sokufuna iholo.

Ngemuva kokuthintwa ngocingo, awuqhubekanga nokukhokha. Umholo kufanele, ngokwenkontileka yokuqashwa, ukhokhelwe ngomhlaka- [Usuku], kodwa lokhu akukenzeki. Unjalo [izinsuku/izinyanga] uma uhluleka ukukhokha kanti nezikweleti zamaholo zikhuphuke zafinyelela kuinani].

Ngiyacela futhi uma kunesidingo ngibizele ukuthi udlulisele umholo owedlulelwe yisikhathi ngokushesha, noma maduze nje phakathi kwezinsuku eziyi-7 kusukela osukwini lwale ncwadi, uye ku- [inombolo Ye-akhawunti] kanye nokungithumelela iziliphu zokuhola [izinyanga].

Esimeni sokungakhokhi phakathi nesikhathi esishiwo, ngifuna ukukhushulwa okusemthethweni (Isigaba 7:625 se-Civil Code) kanye nenzalo esemthethweni.

Ilinde impendulo yakho,

[Igama lakho]

[Isiginesha]

Ngemva kokufunda le bhulogi, ingabe usenayo imibuzo mayelana nokufaka isimangalo samaholo noma imibuzo mayelana nenqubo yokufuna iholo? Uma kunjalo, sicela usithinte. Eyethu abameli bezokuqashwa angakujabulela ukukusiza!

Law & More