Inhlamba, ukwehlisa isithunzi nokunyundela isithombe

Inhlamba, inhlamba nenhlamba

Ukuveza umbono wakho noma ukugxeka empeleni akuyona itabhu. Noma kunjalo, lokhu kunemikhawulo yayo. Izitatimende akufanele zibe semthethweni. Ukuthi isitatimende asikho emthethweni kuzokwahlulelwa ngesimo esithile. Ekwahlulelweni kwenziwa ibhalansi phakathi kwelungelo lenkululeko yokukhuluma ngakolunye uhlangothi nelungelo lokuvikelwa kokuhlonishwa nedumela lomuntu ngakolunye uhlangothi. Abantu abathukayo noma osomabhizinisi bahlala benencazelo engemihle. Kwezinye izimo, ukuhlambalaza kubhekwa njengokungemthetho. Ngokwenzayo, kuvame ukukhuluma ngezinhlobo ezimbili zenhlamba. Kungase kube nokuhlambalaza kanye / noma ukunyundela. Kokubili ukwehlisa isithunzi nokunyundela ngamabomu kubeka kabi isisulu. Kusho ukuthini ukunyundela nokuhlambalaza okushiwo kule bhulogi. Sizobheka futhi unswinyo olungabekelwa umuntu onecala lokwehlisa isithunzi kanye / noma ukunyundela.

Ukuhlambalaza

"Noma yikuphi ukuhlambalaza ngamabomu okungamboziwe ngukungcolisa igama noma ukunyundela" kuzofaneleka njengokuthuka okulula. Isici sokuthuka ukuthi kuyicala lesikhalazo. Lokhu kusho ukuthi ummangalelwa angashushiswa kuphela uma isisulu sesikubikile. Ukuthukwa kuvame ukubonwa njengento engahlelekile, kepha uma uwazi kahle amalungelo akho, kokunye ungaqinisekisa ukuthi lowo okuthukile angase ashushiswe. Kodwa-ke, kuyaye kwenzeke ukuthi isisulu singabiki ukuthukwa ngoba singahlangabezana nokubi okuningi maqondana nokwaziswa kwecala.

Ukuhlanjalazwa

Lapho kuyindaba yokuhlasela ngamabomu udumo lomuntu noma igama elihle, ngenhloso yokumemezela, lowo muntu unecala lokwehlisa isithunzi. Ukushaya ngamabomu kusho ukuthi igama lomuntu lifakwa kabi ngamabomu. Ngokushaya ngamabomu, isishayamthetho sisho ukuthi uyajeziswa uma ukhuluma kabi ngamabomu ngomuntu, iqembu noma inhlangano, ngenhloso yokuyazisa. Ukwehliswa isithunzi kungenzeka ngenkulumo nangokubhala. Lapho kwenzeka ngokubhala, iyafaneleka njengombhalo owehlisayo. Izisusa zokwehliswa isithunzi imvamisa ukuphindisela noma ukukhungatheka. Inzuzo kulowo ohlukunyeziwe ukuthi ukwehliswa isithunzi okwenziwe kulula ukukufakazela uma kubhaliwe.

Ukuthuka

Ukunyundela kukhulunywa lapho umuntu enyundelwa ngamabomu ngokwenza isitatimende somphakathi, akwaziyo noma okufanele azi ukuthi izitatimende azisuselwa eqinisweni. Ngakho-ke ukunyundela kungabonakala njengokumangalela umuntu ngamanga.

Ukumangalelwa kumele kususelwe emaqinisweni

Umbuzo obalulekile obhekwe lapho kwenziwa lokhu ukuthi ngabe, futhi uma kunjalo, kangakanani, izinsolo azithola esekelwa emaqinisweni abekhona ngesikhathi sesitatimende. Ngakho-ke ijaji libheka lesi simo njengoba besinjengaleso sikhathi lapho bekukhulunywa ngaso isitatimende. Uma izitatimende ezithile zibonakala zingekho emthethweni umahluleli, uzobe esebusa ukuthi lowo owenze isitatimende ubhekene necala lomonakalo odalwe yilokhu. Ezimweni eziningi, ohlukunyeziwe unelungelo lokuthola isinxephezelo. Uma kwenzeka kunesitatimende esingekho emthethweni, isisulu singacela ukulungiswa kabusha ngosizo lommeli. Ukulungiswa kabusha kusho ukuthi ukushicilelwa okungekho emthethweni noma isitatimende siyalungiswa. Ngamafuphi, ukulungiswa kabusha kusho ukuthi umlayezo owedlule wawungalungile noma wawungenasisekelo.

Izinqubo zombango nezobugebengu

Uma kwenzeka ethuka, ehlambalaza noma enyundela, ohlukumezayo unethuba lokuqhubeka nezinyathelo zombili nezobugebengu. Ngomthetho wombango, ohlukunyeziwe angafaka isinxephezelo noma alungiswe. Ngoba ukungcolisa nokunyundela nakho kungamacala obugebengu, umuntu ohlukumezekile angabika futhi afune ukuthi lowo owephule umthetho ashushiswe ngaphansi komthetho wobugebengu.

Inhlamba, inhlamba nokuhleba: yini unswinyo?

Inhlamba elula ingajeziswa. Isimo salokhu ukuthi isisulu kumele ngabe senza umbiko futhi abakwaPublic Prosecution Service kumele banqume ukushushisa umsolwa. Isigwebo esiphakeme ijaji esingasinqamula ukuboshwa izinyanga ezintathu noma inhlawulo yesigaba sesibili (€ 4,100). Inani lenhlawulo noma (ukuboshwa) inhlawulo kuncike ekujuleni kwenhlamba. Isibonelo, inhlamba ezinobandlululo zijeziswa kanzima kakhulu.

Ukuhlanjalazwa nakho kuyajeziswa. Lapha futhi, isisulu kufanele ukuthi senze umbiko futhi abakwaPublic Prosecution Service kumele banqume ukushushisa umsolwa. Uma kwenzeka kungcoliswa ijaji lingaphoqa ukuvalelwa okuphezulu kwezinyanga eziyisithupha noma inhlawulo yesigaba sesithathu (€ 8,200). Njengasendabeni yokuthukwa, ubucayi bokuthi lelo cala liyabhekwa nalapha. Isibonelo, ukungcolisa umuntu osebenzela uhulumeni kujeziswa kanzima kakhulu.

Endabeni yokunyundela, izinhlawulo ezingabekwa zinkulu kakhulu. Endabeni yokunyundela, inkantolo ingabeka isikhathi eside sokuvalelwa iminyaka emibili noma inhlawulo yesigaba sesine (€ 20,500 XNUMX). Endabeni yokunyundela, kungahle kube nombiko wamanga, kuyilapho isimemezelo sazi ukuthi icala alenziwanga. Eqinisweni, lokhu kubizwa ngokuthi ukumangalela okungcolisayo. Amacala anjalo avela ikakhulukazi ezimweni lapho othile athi uhlaselwe noma ahlukunyezwa, kanti akunjalo.

Izame ukungcolisa kanye / noma ukunyundela

Umzamo wokwehlisa isithunzi kanye / noma ukunyundela ujeziswa futhi. Ngo 'kuzanywa' kuhloswe ukuthi kwenziwe umzamo wokwenza ukungcolisa igama noma ukunyundela omunye umuntu, kepha lokhu kwehlulekile. Isidingo salokhu ukuthi kumele kube nesiqalo sobugebengu. Uma isiqalo esinjalo singakenziwa, asikho isijeziso. Lokhu kusebenza futhi lapho isiqalo sesiqalile, kepha umenzi wobubi uthatha isinqumo ngokuthanda kwakhe ukuthi anganyundeli noma ahlambalaze igama lakhe.

Uma umuntu ejeziswa ngokuzama ukungcolisa noma ukunyundela, inhlawulo enkulu ka-2/3 yenhlawulo ephezulu yecala eligcwalisiwe liyasebenza. Endabeni yokuzama ukungcoliswa, lesi ke isigwebo esiphezulu sezinyanga ezi-4. Endabeni yokuzama ukunyundela, lokhu kusho inhlawulo ephezulu yonyaka nezinyanga ezine.

Ngabe kufanele ubhekane nokuthuka, ukungcolisa noma ukunyundela? Futhi ufuna imininingwane eminingi ngamalungelo akho? Ngemuva kwalokho unganqikazi ukuxhumana Law & More abameli. Futhi singakusiza uma ushushiswa uMnyango Wezokushushiswa Komphakathi ngokwakho. Isazi sethu nabameli abakhethekile emkhakheni wezomthetho wobelelesi bazokujabulela ukukunikeza izeluleko futhi bakusize ekuqhubekeni kwezomthetho.

Law & More