Inhlamba, inhlamba nenhlamba

Ukuveza umbono noma ukugxekwa kwakho akusona isizathu. Kodwa-ke, lokhu kunemikhawulo. Izitatimende akufanele zibe semthethweni. Ukuthi isitatimende asikho emthethweni sizohlulelwa ngesimo esithile. Ekwahlulelweni kwenziwa ukulingana phakathi kwelungelo lenkululeko yokukhuluma ngakolunye uhlangothi kanye nelungelo lokuvikelwa kokuhlonishwa nedumela lomuntu ngakolunye uhlangothi. Abantu abahlambalazayo noma osomabhizinisi bahlala benomqondo omubi. Kwezinye izimo, ukuthukwa kubhekwa njengengekho emthethweni. Emsebenzini, kuvame ukukhuluma ngezindlela ezimbili zokuthuka. Kungahle kube nokuhlambalaza kanye / noma ukunyundela. Kokubili ukungcola nokunyundela kubeka kabi umuntu ohlukumezekile. Ukuhleba nokuhlambalaza kusho ukuthini kuchaziwe kule blog. Sizobheka nokuthi yini unswinyo olungabekwa kumuntu onecala lokungcolisa kanye / noma ukunyundela.

Inhlamba, inhlamba nenhlamba

Ukuhlambalaza

"Noma yikuphi ukuthuka okwenhloso okungamboziwe ngamanyala noma ukunyundela" kuyofanele kube inhlamba. Isimo sokuthuka ukuthi yicala lokukhalaza. Lokhu kusho ukuthi ummangalelwa angashushiswa kuphela uma isisulu sikubikile. Ukuhlambalaza kuvame ukubonwa njengokuthile okungacocekile, kepha uma wazi kahle ngamalungelo akho, kwezinye izimo ungaqinisekisa ukuthi lowo okuthukile kungenzeka ashushiswe. Kodwa-ke, kwenzeka kaningi ukuthi umuntu ohlukumezekile angabiki ukuthuka ngoba angathola ubunzima obukhulu maqondana nokuvezwa kwecala lelo.

Ukuhlanjalazwa

Uma kuyindaba yokushaya ngamabomu udumo lomuntu noma igama elihle, ngenhloso yokukuveza obala, lowo muntu unecala lokungcolisa. Ukuhlaselwa okukhohlisayo kusho ukuthi igama lomunye umuntu lifakwa ngamabomu. Ngokushaya ngenhloso, isishayamthetho sisho ukuthi ungajeziswa uma usho ngamabomu izinto ezimbi ngomuntu, iqembu noma inhlangano, ngenhloso yokuyidalula. Ukuhlanjalazwa kungenzeka ngomlomo nangokubhala. Uma kwenzeka kubhalwa, kufaneleka njengombhalo ongcolisayo. Izimbangela zokwehliswa isithunzi zivame ukuziphindiselela noma ukukhungatheka. Inzuzo yalowo ohlukunyeziwe ukuthi ukungcola okwenziwe kulula ukukufakazela uma kubhalwa.

Ukuthuka

Ukunyundela kukhulunywa lapho umuntu enyundelwa ngamabomu ngokwenza isitatimende somphakathi, akwaziyo noma okufanele azi ukuthi izitatimende azisuselwa eqinisweni. Ngakho-ke ukunyundela kungabonakala njengokumangalela umuntu ngamanga.

Ukumangalelwa kumele kususelwe emaqinisweni

Umbuzo obalulekile obhekwe lapho kwenziwa lokhu ukuthi ngabe, futhi uma kunjalo, kangakanani, izinsolo azithola esekelwa emaqinisweni abekhona ngesikhathi sesitatimende. Ngakho-ke ijaji libheka lesi simo njengoba besinjengaleso sikhathi lapho bekukhulunywa ngaso isitatimende. Uma izitatimende ezithile zibonakala zingekho emthethweni umahluleli, uzobe esebusa ukuthi lowo owenze isitatimende ubhekene necala lomonakalo odalwe yilokhu. Ezimweni eziningi, ohlukunyeziwe unelungelo lokuthola isinxephezelo. Uma kwenzeka kunesitatimende esingekho emthethweni, isisulu singacela ukulungiswa kabusha ngosizo lommeli. Ukulungiswa kabusha kusho ukuthi ukushicilelwa okungekho emthethweni noma isitatimende siyalungiswa. Ngamafuphi, ukulungiswa kabusha kusho ukuthi umlayezo owedlule wawungalungile noma wawungenasisekelo.

Izinqubo zombango nezobugebengu

Uma kwenzeka ethuka, ehlambalaza noma enyundela, ohlukumezayo unethuba lokuqhubeka nezinyathelo zombili nezobugebengu. Ngomthetho wombango, ohlukunyeziwe angafaka isinxephezelo noma alungiswe. Ngoba ukungcolisa nokunyundela nakho kungamacala obugebengu, umuntu ohlukumezekile angabika futhi afune ukuthi lowo owephule umthetho ashushiswe ngaphansi komthetho wobugebengu.

Inhlamba, inhlamba nokuhleba: yini unswinyo?

Inhlamba elula ingajeziswa. Isimo salokhu ukuthi isisulu kumele ngabe senza umbiko futhi abakwaPublic Prosecution Service kumele banqume ukushushisa umsolwa. Isigwebo esiphakeme ijaji esingasinqamula ukuboshwa izinyanga ezintathu noma inhlawulo yesigaba sesibili (€ 4,100). Inani lenhlawulo noma (ukuboshwa) inhlawulo kuncike ekujuleni kwenhlamba. Isibonelo, inhlamba ezinobandlululo zijeziswa kanzima kakhulu.

Ukuhlanjalazwa nakho kuyajeziswa. Lapha futhi, isisulu kufanele ukuthi senze umbiko futhi abakwaPublic Prosecution Service kumele banqume ukushushisa umsolwa. Uma kwenzeka kungcoliswa ijaji lingaphoqa ukuvalelwa okuphezulu kwezinyanga eziyisithupha noma inhlawulo yesigaba sesithathu (€ 8,200). Njengasendabeni yokuthukwa, ubucayi bokuthi lelo cala liyabhekwa nalapha. Isibonelo, ukungcolisa umuntu osebenzela uhulumeni kujeziswa kanzima kakhulu.

Endabeni yokunyundela, izinhlawulo ezingabekwa zinkulu kakhulu. Endabeni yokunyundela, inkantolo ingabeka isikhathi eside sokuvalelwa iminyaka emibili noma inhlawulo yesigaba sesine (€ 20,500 XNUMX). Endabeni yokunyundela, kungahle kube nombiko wamanga, kuyilapho isimemezelo sazi ukuthi icala alenziwanga. Eqinisweni, lokhu kubizwa ngokuthi ukumangalela okungcolisayo. Amacala anjalo avela ikakhulukazi ezimweni lapho othile athi uhlaselwe noma ahlukunyezwa, kanti akunjalo.

Izame ukungcolisa kanye / noma ukunyundela

Imizamo yokungcolisa kanye / noma ukunyundela nayo iyajeziswa. Ngokuthi 'ukuzama' kusho ukuthi kuye kwenziwa umzamo wokwenza inhlamba noma ukunyundela omunye umuntu, kepha lokhu kwehlulekile. Isidingo salokhu ukuthi kumele kube nesiqalo sobugebengu. Uma isiqalo esinjalo besingakasenziwanga, asikho isisekelo sokujeziswa. Lokhu kuyasebenza nalapho isiqalo sesenziwe, kepha umenzi wobubi unquma ngokwakhe ukuthi ngeke enze inhlamba noma ukungcolisa.

Uma umuntu ejeziswa ngokuzama ukungcolisa noma ukunyundela, inhlawulo enkulu ka-2/3 yenhlawulo ephezulu yecala eligcwalisiwe liyasebenza. Endabeni yokuzama ukungcoliswa, lesi ke isigwebo esiphezulu sezinyanga ezi-4. Endabeni yokuzama ukunyundela, lokhu kusho inhlawulo ephezulu yonyaka nezinyanga ezine.

Ngabe kufanele ubhekane nokuthuka, ukungcolisa noma ukunyundela? Futhi ufuna imininingwane eminingi ngamalungelo akho? Ngemuva kwalokho unganqikazi ukuxhumana Law & More abameli. Futhi singakusiza uma ushushiswa uMnyango Wezokushushiswa Komphakathi ngokwakho. Isazi sethu nabameli abakhethekile emkhakheni wezomthetho wobelelesi bazokujabulela ukukunikeza izeluleko futhi bakusize ekuqhubekeni kwezomthetho.

Ungahlukıselana