Isimangalo siphelelwa nini isikhathi?

Isimangalo siphelelwa nini isikhathi?

Uma ufuna ukuqoqa isikweletu esisilele emuva kwesikhathi eside, kungase kube nobungozi bokuthi isikweletu sivalwe isikhathi. Izimangalo zomonakalo noma izimangalo zingase zivinjelwe isikhathi. Isebenza kanjani incwadi kadokotela, yiziphi izikhathi zokunqunyelwa, futhi ziqala nini ukusebenza? 

Uyini umkhawulo wesimangalo?

Isimangalo sivinjelwe isikhathi uma umbolekisi engathathi isinyathelo sokuqinisekisa ukuthi isimangalo sikhokhwa isikhathi eside. Uma isikhathi somkhawulo sesiphelile, umkweletu ngeke esakwazi ukuphoqelela isimangalo ngenkantoloLokhu akusho ukuthi isimangalo asisekho. Isimangalo siguqulelwa ekubeni yisibopho esingokwemvelo esingaphoqeleleki. Umkweletu usengakwazi ukuhlenga isimangalo ngezindlela ezilandelayo.

  • Ngokukhokha ngokuzithandela noma ngokukhokha “ngephutha.”
  • Ngokuvala isikweletu kumkweleta

Isimangalo asipheli ngokuzenzakalelayo. Isikhathi somkhawulo siqala kuphela lapho okweletayo esicela. Uma ekhohlwa, isimangalo sisengaqoqwa ezimeni ezithile. Esinye salezi zimo isenzo sokuqashelwa. Umkweleti wenza isenzo soku ukuqashelwa ngokwenza uhlelo lokukhokha noma ngokucela ukuhlehliswa. Ngisho noma ekhokha ingxenye yesicelo, umkweleti wenza isenzo sokuqashelwa. Esenzweni sokuqashelwa, okweletayo akakwazi ukucela umkhawulo wesimangalo, noma ngabe isikhathi somkhawulo siphelelwe yisikhathi eminyakeni edlule.

Siqala nini isikhathi somkhawulo?

Lapho isimangalo sidingeka futhi sikhokhwe, isikhathi somkhawulo siyaqala. Isikhathi sokukwazi ukufaka isicelo yilapho umkweletu engafuna ukusebenza kwesimangalo. Isibonelo, imigomo nemibandela yemali mboleko ibeka ukuthi imali ebolekiwe engu-€10,000, - izokhokhwa nyanga zonke ngezingxenye ze-€2,500, -. Uma kunjalo, i-€2,500, - izokhokhwa ngemva kwenyanga eyodwa. Isamba esiphelele akumele sikhokhelwe uma izitolimende nenzalo kukhokhwa ngobunono. Futhi, isikhathi somkhawulo asisebenzi esambeni esiyinhloko. Uma usuku lwesitolimende seludlulile, isitolimende siyafuneka futhi isikhathi somkhawulo sesitolimende esifanele siqala ukusebenza.

Side kangakanani isikhathi somkhawulo?

Isimiso semikhawulo ngemva kweminyaka engama-20

Isikhathi somkhawulo esijwayelekile iminyaka engu-20 ngemva kokuvela kwesimangalo noma kufanele ukuba kukhokhwe. Ezinye izimangalo zinesikhathi esifushane somkhawulo, kodwa ngisho nalezo zimangalo zisangaphansi kwenkathi yeminyaka engu-20 uma zisungulwa esahlulelweni senkantolo esifana nesiyalezo senkantolo.

Isimiso semikhawulo ngemva kweminyaka emihlanu

Izimangalo ezilandelayo zingaphansi kwenkathi yomkhawulo yeminyaka emi-5 (ngaphandle uma kunesinqumo):

  • Isimangalo sokwenziwa kwesivumelwano sokunikeza noma ukwenza (isb., imali ebolekiwe).
  • Isimangalo senkokhelo yezikhathi ezithile. Ungacabanga ngenkokhelo yenzalo, irenti, namaholo noma isondlo. Isikhathi somkhawulo esihlukile siqala ukusebenza ngesikhathi sokukhokha ngasinye.
  • Isimangalo senkokhelo engafanele. Ake sithi wenze inkokhelo ye-giro ngephutha kumuntu ongamazi, isikhathi esinqunyiwe siqala kusukela ngesikhathi owasiqaphela ngaso futhi uyamazi umuntu womamukeli.
  • Isicelo sokukhokhwa komonakalo noma inhlawulo okuvunyelwene ngayo. Isikhathi seminyaka emihlanu siqala kusukela ngosuku lwangemva komonakalo futhi lowo owenze icala uyaziwa.

Isimiso semikhawulo ngemva kweminyaka emibili

Umthetho ohlukile uyasebenza ekuthengeni umthengi. Ukuthenga umthengi kuyinto egudlukayo (into ongayibona futhi uyizwe, kodwa ugesi okhethekile ufakiwe) phakathi komthengisi ochwepheshe kanye nomthengi (umthengi ongenzi umsebenzi othile noma ibhizinisi). Ngakho-ke, akubandakanyi ukuhlinzekwa kwezinsizakalo, njengesifundo noma i-oda lokunakekelwa kwengadi, ngaphandle uma kukhona into enikeziwe.

I-Athikili 7:23 ye-Civil Code (BW) ibeka ukuthi amalungelo omthengi okukhanda noma okunxeshezelwa ayaphela uma engakhonondi ngakho phakathi nesikhathi esizwakalayo ngemva kokuthola (noma engase ethole) ukuthi impahla edilithiwe ayihambisani isivumelwano. Okushiwo "isikhathi esifanele" kuncike ezimweni, kodwa isikhathi sezinyanga ezingu-2 ekuthengeni komthengi sinengqondo. Ngokulandelayo, izimangalo zomthengi zivinjelwe isikhathi eminyakeni emibili ngemuva kokutholwa kwesikhalazo.

Qaphela! Lokhu kungase kuhlanganise nemalimboleko yemali ekhishwe ngokuqondile ukuze kuthengwe indawo ephathekayo ngumthengi. Ngokwesibonelo, cabanga ngesivumelwano sesikweletu sokuthenga imoto ezosetshenziswa ngasese. Uma nje isitolimende sikhokhiwe, uthishanhloko akakakhokhi. Ngokushesha nje lapho uthishanhloko efunwa nganoma yisiphi isizathu, isb. okweletayo eyeka ukukhokha, isikhathi somkhawulo seminyaka emibili siqala ukusebenza.

Ukuqala kwesikhathi somkhawulo

Isikhathi somkhawulo asiqali ngokuzenzakalelayo. Lokhu kusho ukuthi isimangalo sikhona asishintshile futhi singaqoqwa. Yimkweleti okufanele acele ngokusobala isikhathi somkhawulo. Ake sithi ukhohlwa ukwenza kanjalo futhi aqhubeke enze isenzo sokuqashelwa, isibonelo, ngokuqhubeka nokukhokha ingxenye yesikweletu, acele ukuhlehliswa, noma ukuvumelana ngeshejuli yokukhokha. Uma kunjalo, ngeke esakwazi ukucela isikhathi sokunqunyelwa kamuva.

Uma okweletayo enza isikhalo esifanele kuncwadi kadokotela, isimangalo ngeke sisakwazi ukuholela esahlulelweni senkantolo. Uma kunesinqumo senkantolo, khona-ke (emva kweminyaka engu-20) ngeke sisakwazi ukuholela ekubulaweni ngumsizi wesikhonzi senkantolo. Ukwahlulela kube yize.

Inkulumo 

Incwadi kadokotela ivamise ukuphazanyiswa umbolekisi enikeza umkweletu isaziso ukuze akhokhe noma athobele isivumelwano. Ukuphazamiseka kwenziwa ngokwazisa umbolekisi ngaphambi kokuphela kwesikhathi esinqunyelwe ukuthi isimangalo sisekhona, isibonelo, ngesikhumbuzi sokukhokha esibhalisiwe noma amasamanisi. Kodwa-ke, isikhumbuzi noma isaziso kufanele sihlangabezane nemibandela embalwa ukuphazamisa isikhathi somkhawulo. Isibonelo, kufanele ngaso sonke isikhathi kubhalwe phansi futhi umbolekisi kufanele aligodle ngokungananazi ilungelo lakhe lokusebenza. Uma ikheli lokweletayo lingaziwa, ukuphazamiseka kungenziwa ngesikhangiso somphakathi ephephandabeni lesifunda noma likazwelonke. Ngezinye izikhathi isimangalo singaphazanyiswa kuphela ngokufaka isinyathelo somthetho, noma izinyathelo kufanele ziqalwe maduze nje ngemva kokuphazamiseka okubhaliwe. Kuyancomeka ukuthi ngaso sonke isikhathi uxhumane nommeli ngokomthetho wenkontileka lapho ubhekene nalolu daba oluyinkimbinkimbi.

Empeleni, umbolekisi kufanele akwazi ukufakazela ukuthi isikhathi siphazamisekile uma okweletayo ecela ukuvikela incwadi kadokotela. Uma engenabo ubufakazi, futhi umkweletu ngaleyo ndlela eqoqa isikhathi somkhawulo, isimangalo asisakwazi ukuphoqelelwa.

Isandiso 

Umbolekisi anganweba isikhathi somkhawulo lapho kukhona okunamathiselwe okuvamile kwendawo yokweletayo ngenxa yokuqothuka. Ngaleso sikhathi, akekho ongakwazi ukuthola usizo kumkweleti, ngakho-ke isishayamthetho sibeke ukuthi isikhathi sokunqunyelwa asikwazi ukuphela ngesikhathi sokuqothuka. Kodwa-ke, ngemva kokuhlakazwa, isikhathi siyaqhubeka futhi kuze kube yizinyanga eziyisithupha ngemva kokuphela kokuqothuka uma isikhathi somkhawulo siphela phakathi noma phakathi nezinyanga eziyisithupha zokuqothuka. Abakweletwayo kufanele banake kakhulu izincwadi ezivela kumphathiswa. Uzothumela umbolekisi ngamunye, inqobo nje uma ebhalisiwe ekuqoqweni kwemali, isaziso sokuthi ukuqothuka kuqediwe.

Isinqumo senkantolo

Esimangalweni esisungulwe esahlulelweni, kungakhathaliseki ukuthi yisiphi isimiso semikhawulo, isikhathi seminyaka engama-20 siyasebenza. Kodwa lelo gama alisebenzi esikweletini senzalo, esimenyezelwe ngaphezu komyalelo wokukhokha isamba esiyinhloko. Ake sithi othile uyalwe ukuthi akhokhe u-€1,000. Uyalelwa nokuthi akhokhe inzalo esemthethweni. Isinqumo singasebenza iminyaka engama-20. Nokho, ukuze inzalo ikhokhwe, isikhathi seminyaka emi-5 siyasebenza. Ngakho-ke, uma isahlulelo singaphoqelelwa kuze kube ngemva kweminyaka eyishumi futhi kungekho ukuphazamiseka okwenzekile, inzalo yeminyaka emihlanu yokuqala ivinjelwe isikhathi. Qaphela! Ukuphazamiseka nakho kungaphansi kokuhlukile. Ngokuvamile, ngemva kokuphazamiseka, igama elisha elinesikhathi esifanayo lizoqala futhi. Lokhu akusebenzi eminyakeni engama-20 yesinqumo senkantolo. Uma leli gama liphazamiseka ngaphambi nje kokuphela kweminyaka engama-20, inkathi entsha yeminyaka emihlanu kuphela iqala ukusebenza.

Isibonelo, awunaso isiqiniseko sokuthi isicelo sakho kumkweleti wakho sinqunyelwe isikhathi? Ingabe udinga ukuthola ukuthi isikweletu sakho kumkweletisi wakho sisafunwa ngumkweleti ngenxa yesimiso semikhawulo? Unganqikazi futhi contact abameli bethu. Sizokujabulela ukukusiza ngokuqhubekayo!

Law & More