Izibopho zabasebenzi ngesikhathi sokugula

Izibopho zabasebenzi ngesikhathi sokugula

Abasebenzi banezibopho ezithile okufanele bazifeze lapho begula futhi begula. Isisebenzi esigulayo kufanele sibike ukuthi siyagula, sinikeze ulwazi oluthile futhi sihambisane neminye imithethonqubo. Uma kwenzeka ukulova, bobabili umqashi nomsebenzi banamalungelo nezibopho. Ngokwehlaka, lezi yizibopho eziyinhloko zesisebenzi:

 • Umsebenzi kufanele abike ukuthi uyagula kumqashi uma egula. Umqashi kufanele acacise ukuthi umsebenzi angakwenza kanjani lokhu. Izivumelwano zokungabikho ngokuvamile zibekwe kuphrothokholi yokungabikho. Iphrothokholi yokungabikho iyingxenye yenqubomgomo yokungabikho. Isho imithetho yokulova nokuthi imibiko yokugula kanjani, ukubhaliswa kokulova, ukugadwa kokulova, nokubuyiselwa esimweni lapho kuba khona (isikhathi eside) sokulova.
 • Ngokushesha lapho isisebenzi sesingcono, kufanele sibike.
 • Ngesikhathi sokugula, umsebenzi kufanele azise umqashi ngenqubo yokwelapha.
 • Umsebenzi kufanele futhi atholakale ukuze ahlolwe futhi aphendule ucingo oluvela kudokotela wenkampani. Isisebenzi sibophekile ukuthi sibambisane ekubuyiselweni esikhundleni.

Kweminye imikhakha yomsebenzi, kungase kube nesivumelwano esiyiqoqo. Lezi zingaqukatha izivumelwano zokulova emsebenzini. Lezi zivumelwano ziholela umqashi kanye nomsebenzi.

Ngesikhathi sokugula: ukusebenzela ukululama nokuhlanganiswa kabusha.

Kokubili umsebenzi nomqashi banentshisekelo ekululameni nasekubuyiselweni kwesisebenzi emsebenzini. Ukuthola kabusha kuvumela isisebenzi ukuthi siqhubeke nomsebenzi futhi sigweme ukungasebenzi. Ngaphezu kwalokho, ukugula kungaholela emalini ephansi. Kumqashi, isisebenzi esigulayo sisho ukuntuleka kwabasebenzi kanye nesibopho sokuqhubeka nokukhokha amaholo ngaphandle kwanoma iyiphi i-quid pro quo.

Uma kuvela ukuthi umsebenzi uzogula isikhathi eside, umsebenzi kufanele abambisane ohlelweni lokubuyiselwa emsebenzini. Ngesikhathi senqubo yokubuyiselwa emsebenzini, izibopho ezilandelayo ziyasebenza kusisebenzi (Isigaba 7:660a se-Civil Code):

 • Umsebenzi kufanele abambisane ekusunguleni, ekulungiseni nasekusebenziseni uhlelo lokusebenza.
 • Umsebenzi kufanele amukele isithembiso esivela kumqashi sokwenza umsebenzi ofaneleka njengomsebenzi ofanele.
 • Isisebenzi kufanele sibambisane nezinyathelo eziphusile ezifuna ukubuyiselwa emsebenzini.
 • Umsebenzi kufanele azise abezempilo nokuphepha emsebenzini mayelana nokungabikho kwakhe.

Inqubo yokuhlanganisa kabusha inezigaba ezilandelayo:

 • Isisebenzi siyagula. Kufanele babike ukugula kumqashi, lapho isevisi yezempilo nokuphepha emsebenzini yaziswa ngokushesha (zingakapheli izinsuku eziyisikhombisa).
 • Ngaphambi kokuba kudlule amasonto ayisithupha, isevisi yezempilo nokuphepha emsebenzini ihlola ukuthi ingabe kukhona (okungenzeka) ukungabikho kokugula isikhathi eside.
 • Phakathi namaviki ayisithupha, isevisi yezempilo nezokuphepha inikeza ukuhlaziya inkinga. Ngalokhu kuhlaziya, isevisi yezempilo nezokuphepha inikeza ulwazi ngokulova emsebenzini, izimo ezihilelekile, kanye namathuba okubuyiselwa.
 • Ngaphambi kokuthi kudlule amasonto ayisishiyagalombili, umqashi uyavumelana ngohlelo lokusebenza nomsebenzi.
 • Ngokujwayelekile uhlelo lokusebenza kuxoxwa ngalo phakathi komqashi nomsebenzi okungenani kanye njalo emasontweni ayisithupha.
 • Ngemuva kwamaviki angama-42, umsebenzi uzobikwa ukuthi uyagula ku-UWV.
 • Ukuhlola konyaka wokuqala kulandela lokhu.
 • Ngemva kwamasonto angaba ngu-88 okugula, umsebenzi uzothola incwadi evela ku-UWV enolwazi olwengeziwe mayelana nokufaka isicelo sezinzuzo ze-WIA.
 • Ngemva kwamasonto angama-91, ukuhlolwa kokugcina kuyalandela, kuchaza isimo sokubuyiselwa.
 • Kungakapheli amasonto ayi-11 ngaphambi kokuthi kuqale umhlomulo we-WIA, isisebenzi sifaka isicelo senzuzo ye-WIA, edinga umbiko wokubuyisela.
 • Ngemva kweminyaka emibili, ukukhokhelwa okuqhubekayo kwamaholo kuyama, futhi isisebenzi singathola izinzuzo ze-WIA. Empeleni, isibopho somqashi sokuqhubeka nokukhokha amaholo siyaphela ngemva kweminyaka emibili yokugula (amasonto angu-104). Isisebenzi singabe sesifaneleka ukuthola izinzuzo ze-WIA.

Iholo eliqhubekayo uma kwenzeka ugula

Umqashi kufanele aqhubeke nokukhokhela umsebenzi ogulayo ngenkontileka engapheli noma yetoho okungenani u-70% womholo ogcine ukutholwa kanye nesibonelelo seholide. Ingabe likhona iphesenti eliphezulu kwinkontileka yokuqashwa noma esivumelwaneni seqoqo? Khona-ke umqashi kufanele alandele. Ubude besikhathi sokukhokha okuqhubekayo sincike kwinkontileka yesikhashana noma engunaphakade, umkhawulo wamaviki angu-104.

Imithetho ngesikhathi samaholide

Isisebenzi esigulayo sinqwabelanisa amaholide amaningi njengesisebenzi esingaguli futhi esingase sithathe amaholide ngesikhathi sokugula. Nokho, ukwenza lokho, isisebenzi kufanele sicele imvume kumqashi. Angeke kube lula ukuzihlolela lokhu ngokwakho. Ngakho-ke, umqashi angacela iseluleko kudokotela wenkampani. Udokotela wenkampani angakwazi ukunquma ukuthi lelo holide linomthelela kangakanani empilweni yesisebenzi esigulayo. Umqashi ube esenquma, ngokwengxenye esekelwe kulesi seluleko, ukuthi umsebenzi ogulayo angaya yini eholidini. Ingabe isisebenzi siyagula ngesikhathi seholide? Imithetho nayo iyasebenza ke. Ngisho nangesikhathi seholide, umsebenzi uphoqelekile ukuthi abike ukuthi uyagula. Umqashi angaqala ngokushesha ukwelulekwa ngokulova uma isisebenzi siseNetherlands. Ingabe isisebenzi saphesheya siyagula? Bese kufanele babike ukuthi bayagula engakapheli amahora angama-24. Isisebenzi kufanele sihlale sifinyeleleka. Vumelana ngalokhu kusengaphambili.

Kuthiwani uma isisebenzi singathobeli?

Kwesinye isikhathi isisebenzi esigulayo asizigcini izivumelwano ezenziwe ngakho asibambisani ngokwanele ekubuyiselweni kwabo emsebenzini. Isibonelo, uma isisebenzi siphesheya futhi sihlulekile ukuvela kudokotela wenkampani yaso izikhathi ezimbalwa noma senqaba ukwenza umsebenzi ofanele. Ngenxa yalokho, umqashi uba sengozini yokuthola inhlawulo evela ku-UWV, okungukuthi ukuqhubeka nokukhokhwa kwamaholo ngesikhathi sokugula kuze kube unyaka wesithathu. Umqashi angathatha izinyathelo kulokhu. Iseluleko ukuqala ingxoxo nomsebenzi futhi usho ngokusobala ukuthi kufanele babambisane ekubuyiselweni emsebenzini. Uma lokhu kungasizi, umqashi angakhetha ukumiswa kwamaholo noma ukumiswa kwamaholo. Umqashi ukwazisa lokhu ngokuthumelela umsebenzi incwadi ebhalisiwe mayelana nalokhu. Kuphela ngemva kwalokhu isilinganiso singasetshenziswa.

Uyini umehluko phakathi kokumiswa kwamaholo kanye nokumiswa kwamaholo?

Ukuze enze isisebenzi sibambisane, umqashi unezinketho ezimbili: ukumisa noma ukumisa iholo ngokuphelele noma ingxenye. Mayelana nelungelo lamaholo, kufanele kwenziwe umehluko phakathi ukuhlanganiswa kabusha futhi ukulawula izibopho. Ukungathobeli izibopho zokubuyiselwa esikhundleni (ukwenqaba umsebenzi ofanelekile, ukuvimbela noma ukulibazisa ukutakula, ukungasebenzisi ukudweba, ukuhlola, noma ukulungisa uhlelo lokusebenza) kungaholela ekumisweni kwamaholo. Umqashi akudingeki ukuthi aqhubeke ekhokha amaholo ngesikhathi umsebenzi engazifezi izibopho zakhe, ngisho noma umsebenzi kamuva ewenza umsebenzi wakhe (art 7:629-3 BW). Futhi ilungelo lokuhola alikho uma umsebenzi engafanelekile (noma ebekade engafanelekile) ukusebenza. Nokho, ake sithi umsebenzi uyehluleka ukuthobela izimfuneko zokuqapha (ukungaveli lapho udokotela wenkampani ehlinzwa, ukungatholakali ngezikhathi ezinqunyiwe, noma senqaba ukunikeza udokotela wenkampani ulwazi). Uma kunjalo, umqashi angase amise ukukhokhelwa kwamaholo. Uma kunjalo, umsebenzi usazokhokhelwa umholo wakhe ophelele uma ehambisana nezidingo zokuqapha. Ngokumiswa kwamaholo, ilungelo lesisebenzi lokukhokha liyaphela. Isisebenzi sithola iholo futhi lapho nje sithobela izibopho. Ngokumiswa kwamaholo, umsebenzi uhlala enelungelo lokuhola. Inkokhelo yayo kuphela emiswa okwesikhashana kuze kube yilapho egcwalisa izibopho zakhe futhi. Empeleni, ukumiswa kwamaholo kuyindlela esetshenziswa kakhulu yokucindezela.

Umehluko wemibono 

Umqashi angase angavumelani uma udokotela wenkampani ehlola ukuthi umqashwa akaguli (namanje). Uma isisebenzi singavumelani, umbono wochwepheshe ungacelwa esikhungweni esizimele.

Umsebenzi ushayela ucingo egula ngemuva kokungqubuzana.

Kungase kube nezimo lapho umqashi ehluka khona kumqashwa ngokuthi umsebenzi ungaqalwa nini (ingxenye). Ngenxa yalokho, ukulova kungase kubangele ukungqubuzana. Ngokuphambene nalokho, ukungqubuzana emsebenzini kungase futhi kube isizathu sokubiza umuntu ogulayo. Ingabe isisebenzi sibika kabi ngemva kokungqubuzana noma ukungezwani endaweni yokusebenza? Uma kunjalo, cela udokotela wenkampani ukuthi ahlole ukuthi isisebenzi asiwufanelekeli yini umsebenzi. Udokotela wenkampani angase asikisele isikhathi sokuphumula kuye ngokuthi isimo kanye nezikhalazo zempilo. Ngalesi sikhathi, kungenziwa imizamo, mhlawumbe ngokulamula, ukuxazulula ukungqubuzana. Ingabe umqashi nesisebenzi abavumelani, futhi ingabe sikhona isifiso sokunqamula isivumelwano nomsebenzi? Khona-ke ingxoxo ephathelene nesivumelwano sokunqanyulwa ngokuvamile iyalandela. Ingabe lokhu akuphumeleli? Ngemuva kwalokho umqashi uzocela inkantolo yesifunda ukuthi iyinqamule inkontileka nomsebenzi. Lapha, kubalulekile ukuthi ifayela elinembile lokulova lakhiwe phezu kwesisebenzi.

Isisebenzi sinelungelo lokuthola isibonelelo sezinguquko (isinxephezelo lapho sixoshwa) kukho kokubili isivumelwano sokuyekiswa nokumiswa ngenkantolo yesigatshana.

Ikhefu lokugula ngenkontileka yesikhashana

Ngabe umsebenzi usagula uma kuphela inkontileka yokuqashwa? Khona-ke umqashi akusafanele abakhokhele iholo. Isisebenzi sibe sesihamba singajabule. Umqashi kufanele abike ukugula komsebenzi ku-UWV ngosuku lwakhe lokugcina lokusebenza. Umsebenzi ube esethola inzuzo yokugula ku-UWV.

Iseluleko mayelana nokulova

Ukungakwazi ukusebenza ngenxa yokugula ngokuvamile kubangela 'inkathazo .' Kubalulekile-ke ukuba uqaphe. Yimaphi amalungelo nezibopho ezisebenzayo, futhi yini esengenzeka futhi engasakwazi? Ingabe unombuzo mayelana nekhefu lokugula futhi ungathanda iseluleko? Bese usithinta. Eyethu abameli bezokuqashwa angakujabulela ukukusiza!

Law & More