Impahla phakathi (nangemuva) komshado

Impahla phakathi (nangemuva) komshado

Ukushada into eniyenzayo uma nihlanya othandweni. Ngeshwa, kwenzeka kaningi ngokwanele ukuthi ngemva kwesikhashana, abantu abasafuni ukushada omunye nomunye. Isehlukaniso asivamile ukuhamba kahle njengokungena emshadweni. Ezimweni eziningi, abantu baphikisana cishe ngayo yonke into ehilelekile esehlukaniso. Enye yalezi zinto impahla. Ubani onelungelo lokwenzani uma wena nomlingani wakho nihlukana?

Amalungiselelo amaningana angenziwa uma ningena emshadweni, okunomthelela omkhulu empahleni yakho nowakwakho (wangaphambili) phakathi nangemuva komshado. Uyobe uhlakaniphile uma ucabangisisa ngazo ngaphambi komshado, njengoba zingaba nemiphumela efinyelela kude. Le bhulogi ixoxa ngezinqubo ezahlukene zempahla yomshado kanye nemiphumela yazo mayelana nobunikazi. Kufanele kuqashelwe ukuthi konke okuxoxwa ngakho kule bhulogi kusebenza ngokufanayo kubambiswano olubhalisiwe.

Umphakathi wezimpahla

Ngaphansi komthetho inhlangano esemthethweni yempahla isebenza ngokuzenzakalelayo lapho abantu beshada. Lokhu kunomthelela wokuthi yonke impahla yakho nomlingani wakho ingeyakho ngokuhlanganyela kusukela ngesikhathi nishada. Kodwa-ke, kubalulekile lapha ukuhlukanisa phakathi kwemishado ngaphambi nangemva kwe-1 January 2018. Uma ushade ngaphambi kwe-1 January 2018, umphakathi jikelele wempahla kuyasebenza. Lokhu kusho ukuthi YONKE impahla ingeyakho ndawonye. Akukhathalekile ukuthi ukuthole ngaphambi komshado noma ngesikhathi somshado. Lokhu akuhlukile uma kuziwa endabeni yesipho noma ifa. Lapho uhlukanisa kamuva, yonke impahla kufanele ihlukaniswe. Nobabili ninelungelo lokuthola ingxenye yendawo. Ingabe ushadile ngemva kuka-1 January 2018? Bese kuthi i umphakathi wempahla olinganiselwe kuyasebenza. Impahla kuphela eniyithole ngesikhathi somshado ingeyakho nindawonye. Impahla yangaphambi komshado isala kumlingani ababengabakhe ngaphambi komshado. Lokhu kusho ukuthi uzoba nempahla encane ongayehlukanisa ngesikhathi sesehlukaniso.

Izimo zomshado

Ingabe wena nomlingani wakho nifuna ukugcina impahla yenu injalo? Uma kunjalo, ungangena ezivumelwaneni zangaphambi komshado ngesikhathi somshado. Lokhu kumane kuyinkontileka phakathi kwabashadile ababili lapho kwenziwa khona izivumelwano mayelana nempahla, phakathi kwezinye izinto. Umehluko ungenziwa phakathi kwezinhlobo ezintathu zezivumelwano zangaphambi komshado.

Ukukhishwa ngaphandle okubandayo

Into yokuqala engenzeka iwukuba ngaphandle kwamakhaza. Lokhu kubandakanya ukuvumelana esivumelwaneni sangaphambi komshado ukuthi awukho nhlobo ukuhlanganyela kwempahla. Ozakwethu babe sebehlela ukuthi imali yabo engenayo kanye nempahla yabo kungagelezi ndawonye noma akumiswe nganoma iyiphi indlela. Lapho umshado wokungabandlululi uphela, ababekade bengabalingani bancane abangahlukanisa. Lokhu kungenxa yokuthi ayikho impahla ehlanganyelwe.

Isigatshana sokukhokha ngezikhathi ezithile

Ngaphezu kwalokho, isivumelwano sangaphambi komshado singaqukatha isigatshana sokukhokha ngezikhathi ezithile. Lokhu kusho ukuthi kunezimpahla ezihlukene, kanjalo nempahla, kodwa leyo mali engenayo ngesikhathi somshado kufanele ihlukaniswe minyaka yonke. Lokhu kusho ukuthi ngesikhathi somshado, kumele kuvunyelwane unyaka nonyaka ukuthi iyiphi imali etholwe ngalowo nyaka nokuthi yiziphi izinto ezintsha ezingezikabani. Ngakho-ke, lapho isehlukaniso, kuleso simo, yizimpahla nemali yalowo nyaka kuphela okufanele kuhlukaniswe. Nokho, empeleni, abashadile ngokuvamile bayehluleka ukwenza isivumelwano minyaka yonke phakathi nomshado wabo. Ngenxa yalokho, ngesikhathi sesehlukaniso, yonke imali nezinto ezithengwayo noma ezitholwa ngesikhathi somshado kusadingeka zihlukaniswe. Njengoba kunzima ukuthola kamuva ukuthi iyiphi impahla etholwe nini, lokhu ngokuvamile kuyiphuzu lokuxoxisana phakathi nesehlukaniso. Ngakho-ke kubalulekile, uma isigatshana sokunxeshezelwa ngezikhathi ezithile sifakiwe esivumelwaneni sangaphambi komshado, ukwenza lokhu kuhlukaniswa minyaka yonke.

Isigatshana sokugcina sokukhokhelwa

Okokugcina, kungenzeka ukufaka isigatshana sokubala sokugcina esivumelwaneni sangaphambi komshado. Lokhu kusho ukuthi, uma udivosa, yonke impahla efanele ukuxazululwa izohlukaniswa kube sengathi kunomphakathi wempahla. Isivumelwano sangaphambi komshado ngokuvamile sibeka ukuthi yiziphi izakhiwo ezingaphansi kwalesi sivumelwano. Isibonelo, kungavunyelwana ngokuthi impahla ethile ngeyomunye wabashadile futhi ayidingi ukuxazululwa, noma leyo mpahla etholwe ngesikhathi somshado kuphela ezoxazululwa. Izakhiwo ezimbozwe isigatshana sokunxeshezelwa zizobe sezihlukaniswa ngohhafu phezu kwesehlukaniso.

Ungathanda iseluleko ngezinhlobo ezahlukene zezinhlelo zempahla yomshado? Noma udinga isiqondiso somthetho mayelana nesehlukaniso sakho? Bese uthintana Law & More. Zethu abameli bemindeni angakujabulela ukukusiza!

Law & More