Ukungena nokuphuma kwenkontileka yamahora anguziro

Ukungena nokuphuma kwenkontileka yamahora anguziro

Kubaqashi abaningi, kuyathandeka ukunikeza abasebenzi inkontileka ngaphandle kwamahora amisiwe okusebenza. Kulesi simo, kukhona ukukhetha phakathi kwezinhlobo ezintathu zezinkontileka lapho ushayela: inkontileka yalapho ushayelwa ucingo enesivumelwano sokuqala, inkontileka encane nenkontileka yamahora anguziro. Le bhulogi izoxoxa ngokuhluka kwakamuva. Okungukuthi, isho ukuthini inkontileka yamahora anguziro kubo bobabili umqashi nesisebenzi futhi yimaphi amalungelo nezibopho eziphuma kuyo?

Iyini inkontileka yamahora anguziro

Ngenkontileka yamahora ayiziro, umsebenzi uqashwa umqashi ngenkontileka yokuqashwa, kodwa akanawo amahora okusebenza anqunyiwe. Umqashi ukhululekile ukuthi ashayele umsebenzi noma nini lapho kudingeka. Ngenxa yokuvumelana nezimo kwenkontileka yamahora anguziro, amalungelo nezibopho ziyahluka esivumelwaneni sokuqashwa esivamile (sesikhathi (un)esinqunyiwe).

Amalungelo nezibopho

Umsebenzi uphoqelekile ukuthi eze emsebenzini uma ebizwa umqashi. Ngakolunye uhlangothi, umqashi ubophekile ukuba anikeze isisebenzi isaziso esibhalwe phansi okungenani sezinsuku ezi-4. Ingabe umqashi uyamshayela ucingo umsebenzi esikhathini esifushane? Khona-ke akufanele aphendule kuyo.

Umnqamulajuqu ofana nawo uyasebenza lapho umqashi eseshayele isisebenzi ucingo, kodwa lokhu akusadingeki. Kuleso simo, umqashi kufanele ahoxise umsebenzi kusasele izinsuku ezi-4. Uma engahambisani nalo mnqamulajuqu (futhi ekhansela isisebenzi ezinsukwini ezi-3 kusengaphambili, isibonelo), ubophekile ukuba akhokhe iholo lamahora abehlelelwe umsebenzi.

Okunye okubalulekile ubude besikhathi socingo. Uma umsebenzi ebizwa isikhathi esingaphansi kwamahora ama-3 ngesikhathi, unelungelo lokuhola okungenani amahora ama-3. Ngalesi sizathu, ungalokothi ushayele isisebenzi esikuso ucingo isikhathi esingaphansi kwamahora angu-3.

Iphethini yomsebenzi ebikezelwe

Kusukela ngomhlaka-1 Agasti 2022, abasebenzi abanezinkontileka zamahora angu-zero bazoba namalungelo engeziwe. Uma umsebenzi eqashwe amasonto angama-26 (izinyanga eziyisi-6) ngaphansi kwenkontileka yamahora ayiziro, angafaka isicelo kumqashi amahora angabikezelwa. Enkampanini enabasebenzi abangu-10, kufanele aphendule lesi sicelo ngokubhala zingakapheli izinyanga ezi-3. Enkampanini enezisebenzi ezingaphezu kwezingu-10, kufanele aphendule ingakapheli inyanga engu-1. Uma ingekho impendulo, isicelo samukelwa ngokuzenzakalelayo.

Amahora amisiwe

Uma umsebenzi onenkontileka yamahora ayiziro eqashwe okungenani izinyanga eziyi-12, umqashi uphoqelekile ukuthi anikeze umsebenzi inani elinqunyiwe lamahora. Lo mnikelo kufanele (okungenani) ulingane nenani elimaphakathi lamahora asetshenziwe ngalowo nyaka.

Umsebenzi akaphoqelekile ukuthi amukele lesi sipho, futhi angakhetha nokugcina inkontileka yakhe yamahora anguziro. Uma isisebenzi senza njalo, bese siqashwa omunye unyaka ngenkontileka yamahora ayiziro, uyaphoqeleka futhi ukuthi wenze isithembiso.

Izifo

Futhi ngesikhathi sokugula, isisebenzi esinenkontileka yamahora angu-zero sinamalungelo athile. Uma isisebenzi sigula ngesikhathi esocingweni, sizothola okungenani u-70% womholo wesikhathi okuvunyelwene ngaso socingo (uma lesi singaphansi komholo omncane, sizothola iholo elincane elisemthethweni).

Ingabe isisebenzi esinenkontileka yamahora anguziro sihlala sigula uma isikhathi sokubizelwa sesiphelile? Khona-ke akasenalungelo lokuhola. Ngabe umqashi ke akasamfoneli noma eseqashwe okungenani izinyanga ezi-3? Khona-ke ngezinye izikhathi usenalo ilungelo lokuhola. Lokhu kungase kube njalo, isibonelo, ngenxa yokuba khona kwesibopho sokushaya ucingo esilandela ekucatshangweni kokuthi iphethini yomsebenzi engaguquki isisunguliwe.

Ukunqanyulwa kwenkontileka yamahora anguziro

Umqashi akakwazi ukunqamula inkontileka yamahora anguziro ngokungasamshayeli ucingo umsebenzi. Lokhu kungenxa yokuthi inkontileka imane iqhubeke nokuba khona ngale ndlela. Njengomqashi, unganqamula inkontileka kuphela ngokusebenza komthetho (ngoba inkontileka yokuqashwa yesikhathi esinqunyiwe isiphelelwe yisikhathi) noma ngesaziso esifanele noma ngokuchithwa. Lokhu kungenziwa ngokuxoshwa kwemvumelwano ngesivumelwano sokukhokha, isibonelo.

Izinkontileka ezilandelanayo

Lapho umqashi engena kwinkontileka yamahora anguziro nesisebenzi esifanayo isikhathi esimisiwe isikhathi ngasinye, futhi engena kwinkontileka yesikhathi esinqunyiwe entsha ngemva kokunqanyulwa kwale nkontileka, kuba sengozini yokufika kwemithetho ewuchungechunge lwenkontileka. ukudlala.

Esimeni sezinkontileka ezi-3 ezilandelanayo, lapho izikhawu (inkathi lapho isisebenzi singenayo khona inkontileka) singaphansi kwezinyanga ezingu-6 isikhathi ngasinye, inkontileka yokugcina (eyesithathu), iguqulwa ngokuzenzekelayo ibe inkontileka evulekile (okungenadethi yokuphela).

Umthetho owuchungechunge uyasebenza nalapho sekungene inkontileka engaphezu kweyodwa nesisebenzi ngezikhawu ezifika ezinyangeni eziyisi-1, futhi ubude balezi zinkontileka bungaphezu kwezinyanga ezingama-6 (iminyaka emi-24). Inkontileka yokugcina ibuye iguqulelwe ngokuzenzakalelayo ibe yinkontileka evulekile.

Njengoba ubona, ngakolunye uhlangothi, inkontileka yamahora angu-zero iyindlela elula nenhle kubaqashi yokuvumela abasebenzi basebenze ngokuguquguqukayo, kodwa ngakolunye uhlangothi, kunemithetho eminingi enamathiselwe kuyo. Ngaphezu kwalokho, kubasebenzi, kunezinzuzo ezimbalwa zenkontileka yamahora angu-zero.

Ngemva kokufunda le bhulogi, ingabe usenemibuzo mayelana nezinkontileka zamahora anguziro noma ezinye izinhlobo zezinkontileka lapho ushayela? Uma kunjalo, sicela usithinte. Eyethu abameli bezokuqashwa angakujabulela ukukusiza ngokuqhubekayo.

Law & More