Ukuvuma kanye negunya labazali: umehluko uchaziwe

Ukuvuma kanye negunya labazali: umehluko uchaziwe

Ukuvuma kanye negunya labazali amagama amabili avame ukuxutshwa. Ngakho-ke, sichaza ukuthi zisho ukuthini nokuthi zihluke kuphi.

Ukubonisa

Umama ingane ezalwa nguye ngokuzenzakalelayo ungumzali osemthethweni wengane. Okufanayo kusebenza kumlingani oshadile noma obhalisiwe kumama ngosuku lokuzalwa kwengane. Lobu buzali obusemthethweni buba khona “ngokusebenza komthetho .”Ngamanye amazwi, asikho isidingo sokuthi wenze noma yini ngakho.

Enye indlela yokuba umzali osemthethweni ukuqashelwa. Ukwazisa kusho ukuthi uthatha ubuzali obusemthethweni bengane uma ubunjalo hhayi oshadile noma obambisene nomama. Uyenza hhayi kufanele kube umzali ophilayo ukwenza lokhu. Ingane ingaqashelwa kuphela uma ingane iphila. Ingane ingaba nabazali ababili abasemthethweni. Ungakwazi ukuvuma kuphela ingane engakabi nabo abazali ababili abasemthethweni.

Ungayibona nini ingane yakho?

  • Ukwamukela ingane ngesikhathi sokukhulelwa

Lokhu kubizwa ngokuthi ukuvuma umbungu ongakazalwa futhi kungcono kwenziwe ngaphambi kweviki lama-24 ukuze ukuvuma sekuhleliwe uma kwenzeka ukuzalwa ngaphambi kwesikhathi. Ungakwazi ukwazisa ingane kunoma yimuphi umasipala e-Netherlands. Uma umama (okhulelwe) engahambi nawe, kufanele anikeze imvume ebhalwe phansi ukuze ahlonishwe.

  • Ukwamukelwa kwengane ngesikhathi sokumenyezelwa kokuzalwa

Ungakwazi ukwazisa ingane yakho uma ubhalisa ukuzalwa. Ubika ukuzalwa kumasipala lapho ingane yazalelwa khona. Uma umama engahambi nawe, kufanele anikeze imvume ebhalwe phansi ukuze wamukelwe. Lona futhi uhlobo oluvame kakhulu lokuqashelwa.

  • Ukubona ingane ngedethi ekamuva

Ungakwazi futhi ukwazisa ingane uma isikhulile noma isikhulile. Lokhu kungenziwa kunoma yimuphi umasipala waseNetherlands. Kusukela eminyakeni eyi-12, udinga imvume ebhaliwe evela enganeni nomama. Ngemva kweminyaka engu-16, kudingeka imvume yengane kuphela.

Kuzo zonke izimo ezingenhla, umbhalisi wenza i-deed of recognition. Lokhu kumahhala. Uma ufuna ikhophi yetayitela lokuvuma, kunenkokhiso yalokhu. Umasipala ungakwazisa ngalokhu.

Igunya labazali

Umthetho uthi noma ubani osemncane ungaphansi kwegunya labazali. Igunya labazali lihlanganisa umsebenzi nelungelo lomzali lokukhulisa nokunakekela ingane yabo encane. Lokhu kuthinta ukuphila kahle ngokomzimba, ukuphepha, nokukhula kwengane encane.

Ingabe ushadile noma ubambisene olubhalisiwe? Uma kunjalo, uzophinde uthole ngokuzenzakalelayo igunya lomzali phezu kwengane yakho ngesikhathi sokuqashelwa.

Uma ukuqashelwa kwenzeka ngaphandle komshado noma ubambiswano olubhalisiwe, awukabi nalo igunya lomzali futhi awukabi ummeleli osemthethweni wengane yakho. Kulokhu, umama kuphela ozoba nokulawula kwabazali okuzenzakalelayo. Ingabe usafuna ukugcinwa ngokuhlanganyela? Ngemuva kwalokho kufanele ufake isicelo enkantolo sokuthi uboshwe ngokuhlanganyela. Njengomzali, umbandela walokhu ukuthi usuyivumile ingane. Kuphela uma unegunya lobuzali lapho ungakwazi khona ukwenza izinqumo mayelana nokukhulisa nokunakekela ingane yakho. Lokhu kungenxa yokuthi umzali osemthethweni onolawulo lwabazali,:

  • ingase yenze izinqumo ezibalulekile mayelana “nomuntu wengane”

Lokhu kungabandakanya ukukhetha kwezokwelapha kwengane noma isinqumo somntwana lapho ingane ihlala khona.

  • unelungelo lokugcina impahla yengane

Lokhu kusho, phakathi kwezinye izinto, ukuthi umzali onelungelo lokugcina ingane kufanele aphathe izimpahla zengane njengomlawuli omuhle nokuthi lo mzali unesibopho sokukhokha amademeshe ngenxa yalokho kuphatha okubi.

  • Ungummeleli osemthethweni wengane

Lokhu kuhlanganisa ukuthi umzali onelungelo lokugcina ingane angase abhalise ingane esikoleni noma (yezemidlalo), afake isicelo sepasi, futhi enze egameni lengane ezinqubweni zomthetho.

Ibhili entsha

NgoLwesibili, mhla zingama-22 kuNdasa wezi-2022, iSigele savumelana nomthethosivivinywa ovumela abalingani abangashadile nabo ukuba babe nesibopho esingokomthetho sokukhulisa izingane ngokuhlanganyela lapho bebona ingane yabo. Abaqalisi balo mthethosivivinywa bakholelwa ukuthi umthetho wamanje awusabonisi ngokufanelekile izidingo zomphakathi oshintshayo, lapho izinhlobo ezihlukahlukene zokukipita sezivame ukwanda. Ozakwethu abangashadile nabangabhalisiwe bazophatha ngokuzenzakalelayo ilungelo lokugcinwa ndawonye lapho bebona ingane lapho lo mthetho uqala ukusebenza. Ngaphansi komthetho omusha, ukuhlela ukulawulwa kwabazali ngezinkantolo ngeke kusadingeka uma ungashadile noma ubambisene olubhalisiwe. Igunya lomzali lisebenza ngokuzenzakalelayo lapho wena, njengomlingani kamama, uqaphela ingane kumasipala.

Ingabe unayo imibuzo ngenxa yalesi sihloko? Uma kunjalo, sicela uxhumane nathi abameli bezomndeni ngaphandle kwesibopho.

Law & More