Ngubani ovunyelwe ukuhlala ekhaya lomshado phakathi nangemva kwesehlukaniso?

Ngemuva kokuthi abashadikazi sebethathe isinqumo sesehlukaniso, kuvame ukuvela ukuthi akusekho ukuqhubeka ngokuhlala ndawonye ngaphansi kophahla olulodwa ekhaya lomshado. Ukuze ugweme ukungezwani okungadingekile, elinye lamaqembu kuzodingeka liphume. Abalingani bavame ukuphatha ukwenza izivumelwano ngalokhu ndawonye, ​​kepha yini amathuba uma lokhu kungenzeki?

Ukusetshenziswa kwekhaya lomshado phakathi nezinqubo zesehlukaniso

Uma amacala ohlukaniso engakaqedwa enkantolo, kungacelwa izinyathelo zesikhashana ezinkambisweni ezihlukile. Umyalo wesikhashana luhlobo lwenqubo ephuthumayo lapho kunikezwa khona isahlulelo sesikhathi sokuqhubeka kwesehlukaniso. Enye yezinhlinzeko ezingacelwa ukusetshenziswa okuwukuphela kwekhaya lomshado. Ijaji lingabe selithatha isinqumo sokuthi ukusetshenziswa komndeni womshado kunikezwe omunye wabashadikazi nokuthi omunye umuntu womshado akavumelekile ukungena ekhaya.

Ngubani ovunyelwe ukuhlala ekhaya lomshado phakathi nangemva kwesehlukaniso?

Kwesinye isikhathi bobabili abashadikazi bangahle bacele ukusetshenziswa okukhethekile kwekhaya lomshado. Esimweni esinjalo, umahluleli uzobheka izintshisekelo futhi anqume kuleso sisekelo ukuthi ngubani onelungelo elifanelekile futhi onentshisekelo ekutholeni ukusetshenziswa kwendawo yokuhlala. Isinqumo senkantolo sizobheka zonke izimo zecala. Isibonelo: ngubani onethuba elihle lokuhlala isikhashana kwenye indawo, onakekela izingane, ungomunye wabalingani bomsebenzi wakhe abanjelwe endlini, kukhona izindawo ezikhethekile endlini yabakhubazekile njll. Inkantolo ikhiphe isinqumo, lowo oshade naye onikezwe ilungelo lokusebenzisa anganikanga endlini. Lo oshade naye akavunyelwe ukungena ekhaya lomshado ngemuva kwalokho ngaphandle kwemvume.

Ukwenza izinyoni

Ngokwenzekayo, kuya ngokuya kuvame kakhulu ukuthi amajaji akhethe indlela yokwenza izinyoni. Lokhu kusho ukuthi izingane zamaqembu zihlala endlini nokuthi abazali bahlala ekhaya lomshado nabo. Batali bangavumelana ngelungiselelo lokuvakasha lapho izinsuku zokunakekela izingane zihlukaniswa. Ngakho-ke abazali banganquma ngesisekelo selungiselelo lokuvakasha ukuthi ngubani ozohlala ekhaya lomshado, nini, nokuthi ubani okufanele ayohlala kwenye indawo ngalezozinsuku. Ithuba lokuthola izidleke zezinyoni ukuthi izingane zizoba nesimo sokuthula ngokusemandleni ngoba zizoba nesisekelo esinqunyelwe Futhi kuzoba lula ukuthi bobabili abashadikazi bazitholele ikhaya esikhundleni sekhaya lomndeni wonke.

Ukusetshenziswa kwekhaya lomshado ngemuva kwesehlukaniso

Kwenzeka kwesinye isikhathi ukuthi isehlukaniso sesishiwoyo, kepha ukuthi amaqembu asaqhubeka nokuxoxa ngokuthi ngubani ovunyelwe ukuhlala ekhaya lomshado aze ahlukaniswe ngokuqondile. Kulesi simo, ngokwesibonelo, iqembu ebelihlala kule ndlu ngesikhathi isehlukaniso sibhaliswa kumarekhodi wesimo sombango singafaka isicelo enkantolo sokuthi uvunyelwe ukuqhubeka nokuhlala kule ndlu isikhathi esiyizinyanga eziyisithupha ukufakwa ngaphandle omunye umyeni Umuntu ongaqhubeka nokusebenzisa ikhaya lomshado kumele ezimweni eziningi akhokhe imali yokuhlala eqenjini elisusayo. Isikhathi sezinyanga eziyisithupha siqala kusukela lapho isehlukaniso sibhaliswa kumarekhodi wesimo somphakathi. Ekupheleni kwalesi sikhathi, bobabili abashadayo banemigomo yokusebenzisa ikhaya lomshado futhi. Uma, ngemuva kwalesi sikhathi sezinyanga eziyisithupha, indlu isabiwa, amaqembu angacela ijaji le-cantonal ukuba linqume ngokusetshenziswa kwendlu.

Kwenzekani ngobunini bendlu ngemuva kokwehlukanisa?

Ngokwesimo sesehlukaniso, amaqembu nawo kuzofanela avumelane ngokuhlukaniswa kwendlu uma inendlu ingabanikazi bayo bonke. Uma kunjalo, ikhaya lingabiwa kwelinye lamaqembu noma lithengiselwe umuntu wesithathu. Kubalulekile ukuthi kwenziwe izivumelwano ezinhle maqondana nentengo yokuthengisa noma yokuthatha, ukuhlukaniswa kwenani elisalele, okuqukethe isikweletu esisele nokukhululwa kusuka esikweletini okuhlanganyelwe nakho okumbalwa. Uma ungakwazi ukwenza isivumelwano ndawonye, ​​ungaphendukela enkantolo nesicelo sokuhlukanisa indlu kwelinye lamaqembu noma unqume ukuthi indlu kufanele ithengiswe. Uma uhlala ndawonye endaweni yokuqasha, ungacela ijaji ukuthi linikeze ilungelo lokuqashisa lendawo komunye walabo ababandakanyekayo.

Ngabe ubamba iqhaza emshadweni futhi unengxoxo ngokusetshenziswa kwekhaya lomshado? Ngemuva kwalokho ungaxhumana nehhovisi lethu. Abameli bethu abanolwazi bazokujabulela ukukunikeza izeluleko.

Ungahlukıselana