Incazelo yesehlukaniso

Isehlukaniso, esaziwa nangokuthi ukuchitheka komshado, inqubo yokuqeda umshado noma umanyano womshado. Isehlukaniso sivame ukufaka ukukhanselwa noma ukuhlela kabusha imisebenzi esemthethweni nezibopho zomshado, ngaleyo ndlela kuqedwe izibopho zomshado phakathi kwabantu abashadile ngaphansi komthetho wezwe noma wombuso. Imithetho yesehlukaniso iyahlukahluka kakhulu emhlabeni jikelele, kepha emazweni amaningi, idinga ukuthi inkantolo noma esinye isiphathimandla siphumelele enkambisweni yezomthetho. Inqubo esemthethweni yesehlukaniso ingabandakanya nezindaba zokondla, ukugcinwa kwengane, ukwesekwa kwengane, ukwabiwa kwempahla, nokwahlukaniswa kwezikweletu.

Law & More B.V.