Alikho iphutha lokuhlukanisa

Isehlukaniso esingenaphutha isehlukaniso lapho ukuqedwa komshado kungadingi ukukhonjiswa kobubi yinoma yiliphi iqembu. Imithetho ehlinzeka ngesahlukaniso esingenaphutha ivumela inkantolo yomndeni ukuthi inikeze isehlukaniso ngokuphendula isicelo sanoma yiliphi iqembu lomshado ngaphandle kokuthi ofake isicelo anikeze ubufakazi bokuthi ummangalelwa wenze ukwephula isivumelwano somshado. Isizathu esivame kakhulu ukwehlukaniswa kwamaphutha kungenxa yokwehluka okungalungiseki noma ukungqubuzana kobuntu, okusho ukuthi lezi zithandani azikwazanga ukulungisa ukungaboni ngaso linye.

Law & More B.V.