Isehlukaniso sempesheni

Uma kwenzeka nidivosa, nobabili ninelungelo lokuthola uhhafu wempesheni yabalingani benu. Lokhu kushiwo emthethweni. Kuphathelene kuphela nempesheni oyitholile ngesikhathi somshado wakho noma ubambiswano obhalisiwe. Lesi sigaba sibizwa ngokuthi 'ukulingana kwempesheni'. Uma ufuna ukuhlukanisa impesheni ngokwehlukile, ungenza izivumelwano ngalokhu. Ungaba notarie abhale phansi lezi zivumelwano esivumelwaneni sakho sangaphambi komshado noma esokubambisana noma ungaba nommeli noma umlamuleli abhale lezi zivumelwano esivumelwaneni sesehlukaniso. Lo wumbhalo oqukethe zonke izivumelwano, njengokwabiwa kwezinto zakho, ikhaya, impesheni, izikweletu nokuthi uhlela kanjani imali yesondlo. Ungakhetha futhi ukwahlukana okuhlukile. Uma kunjalo unxephezela ilungelo lakho lempesheni ngamanye amalungelo. Isibonelo, uma uthola ingxenye enkulu yempesheni yakho, ungakhetha ukuthola imali encane yesondlo esivela kumlingani wakho.

Law & More B.V.