Inqubo Yezikhalazo Zehhovisi

Law & More uyakwazisa ukwaneliseka kwamakhasimende ethu. Inkampani yethu izosebenzisa imizamo engcono kakhulu yokuba sezinsizakalweni zakho. Noma kunjalo kungenzeka ukuthi awenelisekile ngesici esithile sezinsizakalo zethu. Uzothola ngezansi kwesenzo ongasithatha ezimweni ezinjalo.

Uma kwenzeka ungagculisekile ngokwakhiwa kwesivumelwano sokusebenza, ikhwalithi yezinsizakalo zethu noma inani le-invoice yethu, uyacelwa ukuthi ulethe ukuphikisana kwakho kuqala nommeli wakho. Ungaxhumana noMnu TGLM Meevis wesikhungo sethu. Inkampani yethu izosiphatha lesi sikhalazo ngokuya ngenqubo echazwe kwinqubo yethu yezikhalazo ehhovisi.

Sizoxhumana ngokuthintana nawe ukuthola isisombululo senkinga ephakanyisiwe ngokushesha okukhulu. Sizohlala siqinisekisa ikhambi elinjalo ngokubhala. Ungalindela ukuthola ukusabela kwethu kwisikhalazo sakho ngokubhala kungakapheli amasonto ama-4. Esimweni lapho kufanele siphambuke khona kuleli gama, sizokwazisa ngesikhathi futhi sizosho isizathu sokuphambuka kanye negama ongalindela ukusabela kulo.

Isigaba 1 Izincazelo

Kule nqubo yezikhalazo imigomo ebekwe ngezansi izoba nezincazelo ezilandelayo:

isikhalazo: noma iyiphi inkulumo ebhalwe phansi yokungoneliseki okwenziwe yi-kasimende noma egameni lomthengi noma lowo muntu osebenza ngaphansi kwesibopho sakhe maqondana nokuphetha noma ukwenziwa kwenhlangano yamakhasimende ngezinsizakalo zobungcweti (overeenkomst van opdracht), ikhwalithi yezinsizakalo ezinikeziwe noma inani elifakwe kumasethingi anjalo, ngaphandle, noma kunjalo, isikhalazo ngaphakathi kwencazelo yesigaba 4 soMthetho waseNetherlands kwi-Attorney Profession (I-Advocatenwet);

okhalazayo: iklayenti noma ummeleli wakhe, afaka isikhalazo;

Isikhulu sezikhalazo: Ummeli obhekene necala lokusingatha isikhalazo, okokuqala uMnu TGLM Meevis.

Isigaba 2 Ububanzi besicelo

2.1 Le nqubo yezikhalazo isebenza kukho konke ukubandakanyeka kwezinsizakalo zomsebenzi ezihlinzekwa ngu Law & More I-BV kumakhasimende ayo.

2.2 Kungumsebenzi wawo wonke ummeli ka Law & More I-BV izosingatha zonke izikhalazo ngokuhambisana nale nqubo yezikhalazo.

Isigaba 3 Izinjongo

Inhloso yale nqubo yezikhalazo yile:

  • ukubeka inqubo lapho izikhalazo zeklayenti zingaxazululwa ngendlela eqondiswe kwisisombululo futhi kungakapheli isikhathi esifanele;
  • ukubeka phansi inqubo yokuthola imbangela (s) yezikhalazo zeklayenti;
  • ukugcina kanye nokwenza ngcono ubudlelwano obukhona bamakhasimende ngokusingatha izikhalazo ngendlela efanele;
  • ukukhuthaza impendulo kunoma yisiphi isikhalazo ngendlela egxile kwekhasimende;
  • ukwenza ngcono ikhwalithi yamasevisi ngokuxazulula nokuhlaziya izikhalazo.

Isigaba 4 Ulwazi ngokuqala kwemisebenzi

4.1 Le nqubo yezikhalazo yenziwe yacaca emphakathini. Kunoma iyiphi incwadi yokubandakanya neklayenti, iklayenti lizokwaziswa ukuthi kunenqubo yezikhalazo ekhona, nokuthi le nqubo izosebenza ezinsizakalweni ezinikeziwe.

4.2 Imibandela ejwayelekile yokuzibandakanya (imigomo nemibandela) ezisebenza kunoma yikuphi ukubandakanyeka kwamakhasimende (futhi ngokubhala noma iyiphi incwadi yokubandakanya iklayenti) kuzokhomba iqembu elizimele noma isidumbu esingathumela kuye isikhalazo esingakaxazululwa ngokuhambisana nale nqubo yezikhalazo ukuze sithole isinqumo esibophayo.

4.3 Izikhalazo ngaphakathi kwencazelo yendatshana 1 yale nqubo yezikhalazo engaxazululwa ngemuva kokuba isingathwe ngokuhambisana nale nqubo yezikhalazo ingafakwa ku-Dispute Committee Advocacy (I-Geschillencommissie Advocatuur).

Isigaba 5 Inqubo yangaphakathi yezikhalazo

5.1 Uma iklayenti liza ehhovisi ngesikhalazo maqondana nemiyalo enikezwe yona Law & More BV., Isikhalazo sizodluliselwa kumphathi wezikhalazo.

5.2 Umphathi wezikhalazo uzokwazisa umuntu okwenziwe ngaye isikhalazo ngokufakwa kwesikhalazo futhi uzonikeza ummangali nomuntu okhonelwe isikhalazo kuye ithuba lokuchaza isikhalazo.

5.3 Umuntu okwenziwe ngaye isikhalazo uzozama ukuxazulula inkinga kanye neklayenti elifanele, noma ngabe kuncike ekungeneleleni kwesikhalazo.

5.4 Isikhulu sezikhalazo sizoxazulula isikhalazo kungakapheli amasonto amane sitholile isikhalazo, noma sizokwazisa ummangali, sisho izizathu zokuthi yikuphi ukuphambuka kwaleli gama, sikhomba isikhathi lapho kuzonikezwa khona umbono ngesikhalazo.

5.5 Umphathi wezikhalazo uzokwazisa ummangali nomuntu lowo isikhalazo senziwe ngaye ngokubhala ngombono ngokuhle kwesikhalazo, ukuthi ngabe unezeluleko noma cha.

5.6 Uma isikhalazo sisingathwe ngendlela egculisayo, ummangali, umphathi wezikhalazo nomuntu okhonelwe kuye uzosayina umbono ngokufanele kwesikhalazo.

Isigaba 6 Isigaba XNUMX Imfihlo nokusingathwa kwezikhalazo mahhala

6.1 Umphathi wezikhalazo nomuntu ofake isikhalazo kuye kumele bagcine imfihlo maqondana nokusingathwa kwesikhalazo.

6.2 Ummangali kufanele angakweleta noma yisiphi isinxephezelo maqondana nezindleko zokusingathwa kwesikhalazo.

Isigaba 7 Izibopho

7.1 Isikhulu sezikhalazo kufanele sibe nesibopho sokusingatha isikhalazo ngesikhathi esifanele.

7.2 Umuntu okwenziwe ngaye isikhalazo uzokwazisa umphathi wezikhalazo nganoma yikuphi ukuxhumana nomuntu okhalazayo nangesixazululo esisebenzayo.

7.3 Isikhulu sezikhalazo sizokwazisa ummangali mayelana nokusingathwa kwesikhalazo.

7.4 Isikhulu sezikhalazo kufanele siqinisekise ukuthi ifayili lesikhalazo liyagcinwa.

Isigaba 8 Isigaba XNUMX Ukubhaliswa kwezikhalazo

8.1 Isikhulu sezikhalazo sizosibhalisa isikhalazo, sikhombe isihloko sesikhalazo.

8.2 Isikhalazo singakwazi ukuhlukaniswa ngezihloko ezihlukile.

8.3 Umphathi wezikhalazo uyobika ngezikhathi ezithile mayelana nokusingathwa kwezikhalazo futhi enze izincomo ukuze avikele izikhalazo ezintsha ziphinde zithuthukise nezinqubo.

8.4 Noma yimuphi umbiko nezincomo kuzokhulunywa ngazo futhi zithunyelwe ukuze kuthathwe izinqumo okungenani kanye ngonyaka.